Affordable Access

Kampen for den nordiske rases overlevelse. Bruken av den norrøne mytologien innenfor Vigrid

Authors
Publisher
Universitetet i Tromsø
Publication Date
Keywords
  • Vdp::Humaniora: 000::Teologi Og Religionsvitenskap: 150::Religionsvitenskap
  • Religionshistorie: 153
  • Vigrid
  • NorrøN Mytologi
  • Myter
  • Motkultur
  • Odinisme
  • Raseideologi
  • Overgangsritualer

Abstract

Masteropppgaven tar for seg på hvilken måte organisasjonen Vigrid bruker den norrøne mytologien til å konstruere en religiøs identitet for gruppen som helhet og dens medlemmer. I forhold til struktur har det vært viktig å se på hva slags myter er det snakk om, hvordan disse presenteres, og i hvilke sammenhenger mytene inngår. Utover dette er det snakk om en tolkning av den norrøne mytologiens funksjon når det gjelder Vigrids selvpresentasjon, da med tanke på identitet, tenkning, ideologi og ritualer. Men også andre narrativer, som inngår i Vigrids meningssystem og som kan fortelle noe om hvem Vigrid er og hva de står for, har vært viktige og ta hensyn til. Oppgaven kan betraktes å være to-delt. Den ene delen er teoretisk og innehar tre kapitler som tar for seg problemstilling, forskningsfelt, en presentasjon av Vigrid og dens to grunnleggere, presentasjon av materiale og metode, teoretiske og metodiske perspektiver, og et overblikk over elementer som finnes hos Vigrid som kan spores bakover i tid. Den andre delen av oppgaven er en tolknings- og analyse del som i stor grad tar utgangspunkt i egen empiri, og som redegjør for det seremonielle, det mytiske og det sosiale aspektet ved Vigrid. Det seremonielle og det mytiske utgjør et symbolsystem som, ved siden av å skape en identitet eller en identifikasjon, også fungerer som en grense mellom fellesskapet innenfor i motsetning til samfunnet utenfor. Denne relasjonen, ”oss”/”de andre”, understreker Vigrids posisjon som motkultur.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments