Affordable Access

Inca Revista, núm. 15

Publisher
OCB delagació d'Inca
Source
Legacy

Abstract

gener febrer 1989 núm.15 Preu 1QQ pts. Tipus de molí primitiu a Inca Aquests vells molins, que encomanaven al paisatge mallorquí un segell tan característic com romàntic, a poc a poc van eixalant-se, inservibles ja per a la mòlta de grans, feina que avui realitza la mecànica moderna, en detriment del tipisme però amb avantatge de temps i regularitat Cl. Arxiu Mas. PAG. 2 INCA REVISTA REDACCIÓ I CONFECCIÓ: Antoni Armengol, Immacu- lada Cortès, Francesca J. Cortès, Bernat Forteza, Antònia Llobera Torrens, Pere Castelló, Pep Ortega i Antònia París. SUPERVISIÓ LINGÜÍSTICA: Bernart Forteza i Jaume Armengol. COL·LABORACIONS: Foto Payeras, Toni Llarg, Joan Guasp, Miquel Mon- roig, ADENA, Bernardi Se- guí, Manel, Paula Valriu, Llorenç Payeras. ADMINISTRACIÓ: Cati Ferrà i Llorenç Sas- tre. PUBLICITAT I SUBSCRIP- CIONS: Bernardi. Tel. 50 46 93 IMPRESSIÓ: "Apóstol y Civilizador" Petra. DIPÒSIT LEGAL: PM 451-1.986. EDITA: INCA-REVISTA. OBRA CULTU- RAL BALEAR D'INCA Apartat de Correus: 156. Tel. 50. 12. 25. NOTA:Les responsabilitats dels articles recauran únicament damunt de llurs autors. Gràfiques Sant Bartomeu, 115-117 Telèfon 50 25 38 INCA- MALLORCA Col·labora amb INCA-REVISTA GIMNASIO LA CIMA MASCULINO - FEMENINO SALAS SEPARADAS JUDO SAUNAS Abierto de Lunes a Sábados C/. Torrente, 15- 1.° I N C A PAG. 3 COMUNICATS A INCA REVISTA PSOK-Agrupació Socialista d'Inca SOL·LICITUD DE CONVOCATÒ- RIA DE PLE EXTRAORDINARI Els sotasignats: Dn Andrés París Mateu, Dn. Jaume Armengol i Coll, Dn.Mariano Bonilla Domín- guez, Dn. Juan Comas Ma- theu, Dn. Bartolomé Arti- gues Genestra i Dn. Bal- tasar Tortellà Beltran, Regidors d'aquest Ajunta- ment pel PSOE i membres del Grup Socialista, d'a- cord amb la Legislació Vigent, SOL·LICITEN LA CONVOCATÒRIA DE PLE EX- TRAORDINARI, la MOTIVACIÓ del qual s'expressa de la següent manera: Davant la urgència de què la nostra ciutat disposi d'un digne i es- plaiós Institut de Forma- ció Professional, la ne- cessitat d'abandon

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments