Affordable Access

Download Read

Construint un futur dolç

Authors
Publisher
TECA: Tecnologia i Ciència dels Aliments

Abstract

Construint un futur dolç BUILDING cz FUTURE Entre els dies 25 i 28 d'abril d'en- guanN , es va celebrar a Barcelona la conferencia mundial sobre edulco- rants rota el lema «Construint un futur dol4», organitzada conjunta- ment per I'Associacio Internacional d'Edulcorants (AIE) i per la IUEoSF. Antonietta Corti, secreta- ria general de I'AIE va iniciar la conferencia donant la benvinguda als gairebe 200 participants, entre els goals ens trobavem dos dels membres de la revista TECA convi- dats per I'organitzacio. :I primer dcls conterenciants. cl doctor Lindley, de I'empresa Lintech ((113), va prescntar una visi6 del desenvolupament (lets edulcorants de haix Contingut caloric, des de la saca- rina al nlcs recent, cl neotame -entre 7.000 i 13.000 vegades roes dol4 que la sacarosa. Chris Green, de Talin Food Company ((113) va presentar intorrnaci6 sobre el tWnlatin, till intcns edulcorant i ingredient natural originari dels fruits de I'oest d'Afri- ca, i que, cons la neohesperidina DC, contribucix it millorar el sahor dels productcs. En refercncia it la diferen- cia entrc edulcorants naturals i sinte- tics, Ronald Walker, de la Universitat Construint un futur doll de Surrey ((1B), va afirmar clue des d'un punt de vista toxicologic no hi ha diferencies en les consideracions o procediments que cal seguir. El doctor Beauchamp, del Moncli Chemical Center (EUA), va contir- mar que la dolgor es I'essencia del plaer i que la percepci6 dels edulco- rants cs un fenomen unitari entre Ies persones. Tanmatcix, per6, i en va aportar evidcncies, la percepci6 del tact dolq canvia al Ilarg de la vida. Tambe es va rcferir a les novetats sobre recerques que inclouen experi- ments amb la sequencia genetica, i va apuntar la possibilitat que es dones a traves d'un sol receptor de la dolcor. Aquesta recerca pot portar, en cis propers anys, al desenvolupament de noun edulcorants baixos en calories. I'augnlent en I'us d'Edulcorants moditicar i millorar cl sabor. Cl) Per •D L Segons el

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments
F