Affordable Access

بررسی فراوانی و شدت قاعدگي دردناك اوليه و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل سال 1388

Authors
Publisher
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Qt فیزیولوژی
  • Wp بیماریهای زنان
  • Wq مامایی

Abstract

مقدمه: قاعدگي دردناك ياديسمنوره يكي از شايع ترين مسايل طبي در ژنيكولوژي است و توام با عوارض اقتصادی ، اجتماعی و شخصی جدی می باشد. با توجه به اهمیت شناسایی افراد مبتلا به قاعدگي دردناك جهت اقدام برای آموزش و درمان این افراد، هدف اين مطالعه بررسي فراوانی قاعدگي دردناك اوليه و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشکی اردبیل می باشد. روش کار:در این مطالعه توصیفی- تحلیلی 251 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به وسیله پرسشنامه تحت مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات به وسیله نرم افزار SPSS version 11/5 با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین سن شروع قاعدگی(منارک) 2/1 ± 42/13 سال بود. قاعدگی دردناک در9/64درصد از دانشجویان وجود داشت . 11 درصد نمونه ها دارای دیسمنوره شدید ،67 درصد دیسمنوره متوسط و22 درصد دیسمنوره خفیف داشتند. 1/64 درصد دارای سابقه قاعدگی دردناک در مادر و خواهر خود بودند.بین وضعیت اقتصادی، میزان خونریزی و سابقه خانوادگی قاعدگی دردناک ، انجام ورزش، وضعيت تغذيه و استرس با قاعدگی دردناک رابطه آماری معنی داری وجود داشت (p=.000). نتيجه گيري:با توجه به شیوع بالای قاعدگی دردناک که باعث اختلال در فعالیت های فردی ، خانوادگی واجتماعی فرد میشود، اطلاع رسانی در زمینه قاعدگی دردناک برای تامین سلامت دختران و بهبود کیفیت زندگی ضروری به نظر می رسد.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F