Affordable Access

Notícia de llibres

Authors
Publisher
Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

171 NOTÍCIA DE LLIBRES Ferran SOI.DEVILA. Pere el Gran, primera part: l'infant; segona part: el regnat fins al 1282. Barcelona, Institut &Estudis Catalans, 1995, 2 vols., 485 i 309 pp. (Membries de la Secció Historicoarqueolbgica; XLVIIVl i 2. Presentació de Maria Teresa Ferrer Mallol; prefaci de Ferran Soldevila.) En l'any que ha significat per a molts i moltes de nosaltres "Pany Soldevilal), el del just homenatge al centenari del naixement d'un dels més rellevants homes de la nostra terra catalana -per celebrar, bbviament, la seva gran aportació al conreu de la nostra histbria i alhora per recordar la seva important projecció politicocívica- les institucions s'han sumat a múltiples commemoracions i iniciatives. L'Institut &Estudis Catalans, del qual va ser membre, a més d'organitzar actes i conferkncies, va decidir reeditar una de les obres cabdals de Ferran Soldevila: Pere el Gran. El format dels dos volums, d'acurada presentació, és correcte i aplega els antics facsímils que formaven I'obra de Soldevila. El primer, més voluminós (485 phgines), tracta de la part dedicada a l'infant; el segon (309 pigines), del regnat fins al 1282. Ambdós contenen apkndixs documentals i, el darrer, els índexs. Aquest treball, en part publicat en vida, en part pbstum, reflecteix alguns (o molts) dels trets personalíssims de i'home que el feu néixer. Esperit científic i rigorós, es copsa d'antuvi ai seu propi prefaci on s'hi troba una acurada crítica dels estudis -nacionals i estranger- que s'havien ocupat fins a la dkcada dels 50 del tema que en aquells moments presentava, idhuc del correctíssim tractament de les fonts emprades. Perb no hi ha tan sols el bon saber de l'ofici. Rellegint les seves planes (ara a i'abast de. tothom sense por a la resposta: es'ha exhaurit.), és impossible no reconkixer pam a pam la immensa cultura que l'impregnava, el seu marcat nacionalisme i, de forma especial - d ' o n prové tantes vegades el gust de llegir- 10- l'extrem deta

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments