Affordable Access

Regionálna politika Európskej únie - sektorový operačný program Ľudské zdroje

Authors
Source
Legacy

Abstract

Článok obsahuje základné informácie o Európskom sociálnom fonde (ESF), najstaršom štrukturálnom fonde a spôsobe jeho implementácie na Slovensku predovšetkým v oblasti vzdelávania. ESF je hlavným nástrojom sociálnej politiky EÚ. Zámerom EÚ je prostredníctvom ESF rozširovať možnosti zamestnania a zvyšovať geografickú a profesijnú mobilitu pracovníkov v rámci Únie a uľahčovať ich adaptáciu na priemyselné zmeny a zmeny vo výrobných systémoch najmä odborným vzdelávaním a rekvalifikáciou. ESF je prioritne určený na podporu, investovanie do ľudských zdrojov. V rezorte školstva podpora z ESF smeruje do odborného vzdelávania jednak na úrovni stredných škôl a jednak na úrovni vysokých škôl, do ďalšieho vzdelávania a do rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji a do oblasti kariérneho poradenstva. Európsky sociálny fond sa na Slovensku implementuje pomocou troch programových dokumentov.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.