Affordable Access

El retaule de Verdú

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Sin título-14 27 URTX Jaume Carbonell L RETAULE DE VERDÚE 28 L’església de Santa Maria de Verdú, d’origen romànic, va créixer i evolucionar en els dife- rents estils arquitectònics de cada moment. Amb el pas del temps, doncs, ha anat aug- mentant l’espai i la riquesa artística. Un exem- ple ben clar n’és el Retaule Major (objecte d’aquest article) i altres objectes sumptuaris. El Retaule Major de l’església de Verdú per- tany a la primera meitat del segle XV i és co- negut, principalment, per les taules que guar- da el Museu Episcopal de Vic. A l’església hi resta un important basament d’obra amb dues portes d’arcs conopials, en els extrems. Apro- ximadament mesura uns 2,80 m d’alçada per uns 7,50 m d’amplada, de paret a paret de la nau central. Aquesta sòlida estructura està or- namentada per una cornisa motllurada amb fullatges i animalons, ben característics del gòtic internacional. Actualment, però, una po- licromia moderna emmascara i desvirtua l’obra original. En la visita pastoral del bisbe de Vic1, i rector titular de la parròquia de Verdú, el 7 d’octubre de 1890, el Bisbe admira els tresors artístics i comenta: “Esto parece una catedral”. Merave- llat per l’art que contempla, també lamenta la penúria econòmica de la parròquia. El rector volia renovar l’altar però no disposava dels tres- cents duros que costava la reforma. Després d’una reunió acordaren fer valorar algunes de les obres per un antiquari de Barcelona. Un cop conegut el preu amb què van ser estima- des les obres, unes quatre mil pessetes, el bis- be va endur-se al seu Museu de Vic les taules pintades del Retaule Major de l’església. Es va fer l’altar nou, respectant el basament d’obra del vell retaule. L’absis de l’església va ser enderrocat i en l’espai restant s’hi va cons- truir una nova i àmplia sagristia a la qual s’ac- cedia per les portes laterals del basament2. Cap a Vic van partir les pintures del vell retau- le3. En el llibre de la història de Vic del doctor Junyent es pot veure una fot

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments