Affordable Access

DURAND, Marie-Françoise ; COPINSCHI, Philippe ; MARTIN, Benoît ; PLACIDI, Delphine. Atlas de la globalización

Authors
Publisher
Documents d'Anàlisi Geogràfica
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Ressenyes Si bé hi ha un acord generalitzat que el món d’avui, fruit dels processos de glo- balització, té poc a veure amb el de fa unes quantes dècades i ha suposat canvis qua- litatius importants (actors, conceptes, variables, etc.), les obres que ajuden a visi- bilitzar aquest nou espai mundial encara són poc abundants. El llibre de què par- lem aquí pretén ser una aportació en aquest sentit, i el mateix subtítol (Com- prender el espacio mundial contamporáneo) n’és aclaridor. El llibre original en francès fou publicat el març de 2008 per Scien- cesPo i l’edició que es ressenya té una voluntat de divulgació més àmplia del que podria tenir si no s’hagués procedit a publicar-lo en castellà. En aquest sentit, pot ser una eina que faciliti l’aprenentat- ge als estudiants de nivell preuniversitari i de primers anys d’universitat. D’una forma general, l’obra presenta un esforç per tenir les dades actualitzades de tot el material gràfic que mostra, i es tracta majoritàriament de dades a l’en- torn del període 2005-2006. Un altre ele- ment de la informació que cal ressaltar és la quasi obsessió de cartografiar o de posar elements dinàmics en forma de gràfic. En primer lloc, trobem la voluntat de reflec- tir l’evolució temporal dels indicadors. No n’hi ha prou de fer una anàlisi de la posició del present, sinó que també cal conèixer el recorregut dels darrers anys, de manera que ens permeti tenir idees prospectives del futur immediat i a mitjà termini. En segon lloc, és important car- tografiar els diferents tipus de fluxos en el mapamundi, atès que, en el món glo- balitzat, esdevenen una de les caracterís- tiques bàsiques sobre les quals s’assenta l’imprescindible concepte de xarxa per comprendre l’espai mundial globalitzat. Així mateix, cal remarcar l’esforç per mos- trar, gràficament i cartogràfica, els agents globals i, per tant, mostrar el món poste- rior a Westfàlia. Una de les característi- ques del nou espai mundial és la pèrdua de poder dels estats tradicionals a favor de processos de

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments