Affordable Access

El coneixement i la protecció dels alguers: d'on venim i a on anem

Authors
Publisher
Atzavara, L'
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

02serra Introducció L’interès pel coneixement de la situació, estat ambiental i característiques actuals dels herbassars o praderies del nostre litoral, ha portat a realitzar una sèrie d’estudis o cam- panyes de seguiment i de cartografia, tan de cara a establir mesures per a la seva protec- ció, com per a veure’n el possible impacte produït per actuacions diverses. Les tècniques utilitzades pel reconeixe- ment de les praderies, limitades inicialment a l’accés directe per immersió, han anat millo- rant fins arribar a la possibilitat de “veure” el fons des d’una embarcació mitjançant el que anomenem el sonar d’escombrada lateral o SSS (de Side Scan Sonar). Amb aquest instru- ment s’obtenen les sonografies, imatges dels ecos reflectits per la diversitat morfològica del fons marí, de forma continuada a mesura que l’embarcació es desplaça i en una amplada variable (50 a 300 m) segons la fondària de treball. Entre les diverses utilitats geològiques que presenta la tècnica del SSS, la del reconeixe- ment de les comunitats de fons com la presència dels alguers i de les seves caracte- rístiques, com els seus límits, disposició, den- sitat, etc. o l’impacte d’activitats extractives (dragats o pesca) han estat les més impor- tants que hem realitzat fins al moment. La col·laboració iniciada ja fa anys entre les uni- tats de Geologia Marina i d’Ecologia de la Universitat de Barcelona, la iniciativa del DARP i en el present estudi de l’Ajuntament de Mataró, ens ha permès d’obtenir una sèrie de registres al llarg de dues campanyes de perfilatge, que es comenten en els articles que precedeixen aquest treball. Els perfils obtin- guts a la zona de Mataró ens permeten donar un seguit de criteris sobre un conjunt de punts que relacionen la presència , estat ambiental i límits de les praderies amb les característi- ques geomorfològiques dels fons marins. El perquè de fer-ho amb aquests registres i no haver-ho fet anteriorment amb treballs realit- zats a d’altres sectors de la costa catalana, és degut s

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F