Affordable Access

Homes. homenets i homenasos

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Homes, homenets i homenasos A tothom lihapassat en algun moment de sentir-se buit, en ado- nar-se que algú, desapercebut fins aleshores, /'ha deixat. 1 és en aquel1 instant, quan comenqa a descobrir la valua d'aquells petits detalls que, plegats, defineixen la veritable talla d'aquell singular personatge. Pot semblar estrany a certs lectors assidus del nostre Butlletí que dediquem aquest número 57 monograficament a Jaume VidalAI- cover, fill de Manacor i de professió poeta, dramaturg, narrador, colum- nista, assagista, professor i mestre. Hom pensara que la raó perla qual elC. E.A. hapres aquesta decisió, ve motivadapermotius de similituds de caracter lingüístic entre el nostre municipi i el personatge en qüestió. Res d'aixd no 6s ceri. Hi ha persones que per la seva forma d'ésser, taranna, caris- ma, tenen el do de captivar la gent delseuentorn. DesdeI'any 1973, en que el Jaume estableix la seva resi- dencia a Tarragona, per motius professionals, entra en contacte amb el món cultural de la ciutat i I'entorn. Aquest fet origina un sentiment d'a- fecte vers el nouvingut. Alcover, i concretament diferents membres del C. E.A. contacfenamb ellis'inicia un vincle de relacions molt intenses, que porta a una col~laboració con- junta en diferenfs activitats. Ja el 1974, Jaume VidalAlcover col.labora amb I'Aplec de sardanes del Remei amb un poema que .va ser inclds en el programa de ma. El 1977 va ser membre per primer cop del jurat del premidepoesia Antonilsern. Poste- riorment, va ser membre de tots els jurats de premis literaris convocats pel C.E.A. Des de la tasca docent va trametre I'entusiame pel coneixe- ment de la literatura, especialment la catalana. Molts autors contempo- fans van ésser analitzats idivulgats en el transcurs de la seva carrera professional. Nosaltres no som qui ha de donar la justa mesura de la seva valua, pero ens creiem en el deure de correspondre-hi homenat- jant la seva personalitat i la seva obra. L'ob

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F