Affordable Access

Zbornik Zavoda za povijesne znanosti istraživačkog centra JAZU 12, Zagreb 1982, str. 266

Authors
Publisher
Institute of Croatian History, Faculty of Philosophy Zagreb, FF press
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

nasprave 77, Zagreb 1982, str. Prilog poznavaniu karakteristika vjetra u SR Hrvatskoj A Contribution to the Wind Characteristics in SR Croatia EDITA LONEAR Republidki hidrometeololo5ki zavod SRH, Zagreb SaZetak: Istovremena anaiiza srednje razdio,be tlaka zraka i parametara vjetra u okvinu jednog mjeseca (desetgodiSnjeg niza 1966-19?5 i pojedinih godina 1975' 19?B) pokazuju, ,di uz- isto makro-strujanje u pojedinim mjestima pusu bitno drugadiji v.ietrovi ovisno o dobu godine i lokalnim utjecajima. Iako ispitivani parametri vjetra razliditih stanica imaju malo zajednidkih karak- teri,stika, -;pak otkrivaju (ukoliko pos,toje) i jasno definiraju dnevno peiiodidne cir- kulacije tipa m.ore-kopno i brdo-doiina. Ktjudne fijeti: Slalnost vjetra; Sre.dnja ,brzina vjetra; Vektorski ,srednjak vjetra; Vjetar najvjerojatnijeg smjera; Dnevno periodidni vjetar brdo-doli.na; Dnevno pe- riodidni vjetar more-kopno. Abstract: A simultaneous a,na ysirs of the mean monthly 'air 'pressure distriibution and wind parameterrs (the 1966-19?5 period, and separately for 19?5 and 1978) indi- cates tha,t .a given macro-air stream is connected with a crucially different loc.al wind regime relying on local in'fluences and on the time of year. The investigated parameters of var'ious localities have only a rPoor degree of com- mon characteristics. Still they reveal and clearly define (if existing) daily periodic circulations of the .type sea-land and mountain-valley. Keu u)ord,s: wind steadiness; scalar mean speed; Vector mean wind; Daily perio- dicil inountain - valley breeze; Daily periodical off-,shore - on - shore wind. skog mode iranja istidu se radovi B' Makjaniia i I. Lukii6a (Makjanii, radovi u razdoblju od 1954. do 1978; Luk,Si6, o'd 1969. do 1980). Mnogi drugi autori, u,kljuduju6i i strane, bavili su se ispitivanjem raznih asp,ekata avog izrazitog katarbatidkog strujanja Sto je najvedim dijelom obuhvaieno u monografiji *Local Wind Bora* (Yoshino M. et al., 1976). Rezultati rnno- gorbroj

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments