Affordable Access

Hadisi ya zuwana : buku ra mwanafunzi

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Moçambique
  • Ibo <Moçambique>
  • Lehrbuch
  • Lesenlernen
  • Ddc:890

Abstract

Hadisi ya Zuwana Buku ra Mwanafunzi Língua: Kimwani Ficha Técnica Título: Hadisi ya Zuwana (A História de Joana Livro do Aluno) (Kande’s Story, Student Book) Língua: Kimwani Illustraçãos: MBANJI Bawe Ernest. Primeira edição electrónica, 2010 Produzido por: JUWA e SIL Moçambique [email protected] C.P. 652 Nampula, Nampula Moçambique O utilizador pode copiar e distribuir a obra. Traduziram e produziram o livro num seminário, Nairobi, Quénia, 2006 Texto de A História da Joana, Manual do Facilitador, © 2005 SIL Africa Area Os originais de A História da Joana e o seu Manual do Facilitador e as suas ilustrações, Livros 1 até 5, ©2004 Shellbook Publishing Systems (www.shellbook.com) Usado com a permissão. 3 Hadisi ya Zuwana Buku ra Mwanafunzi SIL CP. 652, Nampula, Nampula Moçambique Kimwani 4 5 Mafunzo a 1 Siri ya Mama 6 Zuwana kêkala pasina ákifyoma. Tima, nduye, kantuwirira nunuye, kuno akimwita: “NuZuwana, nuZuwana! Nisikira petu nopa-pa kuwa mama kawanawo siri yasaka kutereza! Kinu cawenye-co kinani?” “Omi nidanizira”, amba ndi Zuwana. “Tuke tikejiwe sana-sana canidanizira-co kuwa ndi noco.” “Aya tukeni tituwe timmone nantanzi kufika.” Tima akitenda ushinda na nunuye. 7 Wó wawiri wakifika kapamoja kamamayawo, wakipumuzika pakulu kuno wakiseka. Mpunde wakifika wanduzawo Amina na Suriya pamoja na nlumbwawo Saidi. “Hee nyamalani, musinyangure wawayenu nlwere kankupumula.” amba ndi mamayawo. “Mama, muwanawo siri mojiwapo yamusaka kutereza?” adairi ndi Tima. Mamaye akinjibu. “Rikolo retu-ri riwankongezeka Suriya ampata nduy

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F