Affordable Access

S'Arenal de Mallorca, núm. 103

Publisher
Associació de Veinats Son Sunyer
Source
Legacy

Abstract

HOTEL BAHIA DE PALMA SALA DE JOCS - BINGO SERV1C1 DE CAFETERIA XOCOLATA AMB XURROS ENTREPANS I PLATS VARIATS AL SERVEI DE S'ARENAL I DE MALLORCACADA VESPRE APARTIR DE LES SET S'Arenal de Mallorcar w Publicació independent de la comarca de S'Arenal. Edita: Associació de Vei- nats. DIRECTOR Maten Joan i Florit. DIPÓSIT LEGAL PM 473-80. Publicitat y subscripcions Camí Canteres, 132. Apartat de Correus, 124 - 07600 - S'Arenal de Mallorca. Telèfon: 265005. PUBLICACIÓ INDEPENDENT DE LA COMARCA DE S'ARENAL ANY V. IV.103 1 15 DE JULIOL DEL 1986 1 PREU 75 PTES La gent de Unio Mallorquina, se va reunir amb sopar de companyonia al restaurant "Pequeño Mun- do" el passat cap de setmana. Molta animació de cara a les eleccions municipals i autonòmiques, mal- grat la derrota sufrida a les passades eleccions generals. El Dr. Maria Rosselló Barbera, pregoner de les festes de l'estiu de S'Arenal. El pregó, en vil- lingiie duia per titol "s'arena de S'Arenal". El director de la revista S'ARENAL DE MALLORCA, fou rebut pel Delegat del Govern a les Balears. L'entrevista, que fou llarga i cordial, va ser el primer contacte de cara a unes futures relacions entre la Delegació del Govern i la Associació de la Premsa Forana de Mallorca. (Foto: Francesc Thomás). r Telèfons útils a S'Arenal Ala part de Ciutat Ajuntament 727744 Tota casta de desperfectes a la via pública (entre les 13,30 i 15,00 727643-727644 Bombers 281250-290017 Residencia de l'assegurança social 289100 Creu Roja de Ca'n Pastilla 264040 Policía Nacional 091 Policía Municipal 092 Policía Municipal de S'Arenal 267654 La Porciúncula 260002 Tele-Tasxi 401414 Radio-Taxi-Mafia. 255440 Ala part de Llucmajor Aj u nt amen t 660050 oficina de S'Arenal 264071 Bombers 660756 Policía Municipal 661767 Guardia Civil 264121 Ráulo Taxi 263080 Parròquia 263 265 Miyua Putaule a ciornicili 26142b Associació de Veinats 265005 Grues Sampol 264193 Servici Municipal d'aigues Sosegur 2624

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments