Affordable Access

S'Arenal de Mallorca, núm. 103

Publisher
Associació de Veinats Son Sunyer
Source
Legacy

Abstract

HOTEL BAHIA DE PALMA SALA DE JOCS - BINGO SERV1C1 DE CAFETERIA XOCOLATA AMB XURROS ENTREPANS I PLATS VARIATS AL SERVEI DE S'ARENAL I DE MALLORCACADA VESPRE APARTIR DE LES SET S'Arenal de Mallorcar w Publicació independent de la comarca de S'Arenal. Edita: Associació de Vei- nats. DIRECTOR Maten Joan i Florit. DIPÓSIT LEGAL PM 473-80. Publicitat y subscripcions Camí Canteres, 132. Apartat de Correus, 124 - 07600 - S'Arenal de Mallorca. Telèfon: 265005. PUBLICACIÓ INDEPENDENT DE LA COMARCA DE S'ARENAL ANY V. IV.103 1 15 DE JULIOL DEL 1986 1 PREU 75 PTES La gent de Unio Mallorquina, se va reunir amb sopar de companyonia al restaurant "Pequeño Mun- do" el passat cap de setmana. Molta animació de cara a les eleccions municipals i autonòmiques, mal- grat la derrota sufrida a les passades eleccions generals. El Dr. Maria Rosselló Barbera, pregoner de les festes de l'estiu de S'Arenal. El pregó, en vil- lingiie duia per titol "s'arena de S'Arenal". El director de la revista S'ARENAL DE MALLORCA, fou rebut pel Delegat del Govern a les Balears. L'entrevista, que fou llarga i cordial, va ser el primer contacte de cara a unes futures relacions entre la Delegació del Govern i la Associació de la Premsa Forana de Mallorca. (Foto: Francesc Thomás). r Telèfons útils a S'Arenal Ala part de Ciutat Ajuntament 727744 Tota casta de desperfectes a la via pública (entre les 13,30 i 15,00 727643-727644 Bombers 281250-290017 Residencia de l'assegurança social 289100 Creu Roja de Ca'n Pastilla 264040 Policía Nacional 091 Policía Municipal 092 Policía Municipal de S'Arenal 267654 La Porciúncula 260002 Tele-Tasxi 401414 Radio-Taxi-Mafia. 255440 Ala part de Llucmajor Aj u nt amen t 660050 oficina de S'Arenal 264071 Bombers 660756 Policía Municipal 661767 Guardia Civil 264121 Ráulo Taxi 263080 Parròquia 263 265 Miyua Putaule a ciornicili 26142b Associació de Veinats 265005 Grues Sampol 264193 Servici Municipal d'aigues Sosegur 2624

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.