Affordable Access

Retorn : Mies revisitat

Authors
Publisher
Quaderns d'arquitectura i urbanisme
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Retorn. Mies revisitat PLANO/XICAGO, SETEMBRE 1981 .Encara hi era ror a Xicago ... al llarg del camí. (") Pero, és dar, jo n'csrava fenr una lectura cn rerrospecriva a partir de I'obra de Mies, en la qual, per un procés no premeditar, I'essencia de la manera consrrucriva de Xicago havia esrat gradualmenr destil.lada ... fins a semblar com si hagués estar novamenr inventada. Ja a Plano, aquesr procés de destil,lació s'havia completar ... el fet Iiavia csdevingut idea ... porser perque la cara Farnsworth és encara tan nova que ho sentim tan intcnsamenr! Aquí és on va tenii- lloc la gran rcvelació. 1 ben sovinr, en retornar-hi, desapareix la sensació experimenrada remps enrcra que "aquí es va fer el gran salrx. (Es tractaira ¿'un salt fet retrospecri\rament, un salt mental dels fers a les idees, tot cstablinr simplemenr una connexió entre diverses erperiencies i;llades? Per esemple, aquel1 dia de pícnic, llarg i perfecre, a Bassae, quan reconstruia la revelació de Paesrum que jn gairebé se in'esborrwa de \ . la menioria. Si jo tornava a Paestum, jtornaria a sentir ran inrensamenr aquella sensació? Decidim conscientment no rornar mai més al passñt; pero gairebé semprc, pel pes de les circumsrincies, hi torncm. RETORN: Apunts de treball LLT Quan assoleix el mixim nivel1 d'ausreritar és quan millor r'ajusta al que és comú i corrent. Aquí s'establí, pel que fa a aquesr conrinenr, la credibilitat de I'arquirectura moderna com un llenguatge encara uiu. PLANO Columnes a la plataforma, de forma p d r a d a , pesque s'hi pugui girar al voltanr de la mareixa manera que ho fan els nens al voltanr dels pilons dels embarcadors. Feia ja vint-i-sis anys que no havia estar a Plano. Avui senro molr inrensament la seva revelació, pero no la vaig sentii aleshores. Aquesra vegada, rerornant a Xicago, vaig reviurc cl momenr en que Mies va arribar a un altre Xicago ignorar ... i vaig percebrc el seu e s f o r ~ per construir en u

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F