Affordable Access

Tehnološke zabilješke

Authors
Publisher
Croatian Society of Chemical Engineers; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Kui_01-2007.vp:CorelVentura 7.0 tehnološke zabilješke Ureðuje: Marija-Biserka Jerman Sušenje raspršivanjem za kulture bakterija mlijeène kiseline Proizvodnja probiotskih prehrambenih artikala bila bi mnogo jed- nostavnija kad bi za to potrebne probiotske bakterije mlijeène ki- seline bile dostupne u suhom obliku kao prah. U istraÞivaèkom projektu EU pod imenom PROTECH, u kojem se istraÞuje po- boljšanje probiotske hrane, ispituje se kako poštedno osušiti kultu- re probiotskih bakterija mlijeène kiseline pomoæu ekonomiènog i brzog postupka sušenja raspršivanjem. Variranjem parametara procesa ustanovljena je kao najpovoljnija temperatura od 80 °C, kod koje preÞivljava najveæi broj ovih osjetljivih bakterija i postiÞe se ostatna vlaga u prahu od svega 4 %. Mjesto i velièina štete u sta- nicama bakterija prilikom sušenja mjeri se primjenom funkcional- nih obojenja u protoènom citometru. Više temperature dovode do jaèih ošteæenja u staniènoj membrani i do moguæe inaktivacije stanica bakterija. No, ako se bakterijske stanice prije sušenja izloÞe pri 37 °C visokom hidrostatskom tlaku od 100 MPa, dolazi u stani- cama do sinteze šok-proteina koji djeluju na popravak stanice. Nakon obrade poveæalo se preÞivljavanje stanica na 60 °C. Ispiti- vanja u citometru potvrdila su da kod tlakom predobraðenih stani- ca dolazi do manjeg ošteæenja membrana stanica i time do privre- mene zaštite od topline. M.-B. J. Antimikrobni tekstil Na trÞištu se sve više pojavljuju bioaktivni tekstilni proizvodi, èija upotreba se ne ogranièava samo na tehnièke i zdravstvene primje- ne, veæ se koristi i za odjeæu za sport i slobodno vrijeme. Anti- mikrobni tekstil moÞe biti korisna nadopuna s dermatološkog stanovišta za razlièite terapeutske primjene, npr. kod neuroder- matitisa ili drugih koÞnih bolesti, kod kojih je došlo do poremeæaja u koÞnoj flori. (Veæ postoje odjevni predmeti oslojeni srebrom za neke vrste neurodermatitisa, koji svojim antibakterijskim djelo- vanjem štite nadraÞenu koÞu od infekcija.) U novim vrstama

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments