Affordable Access

PRIKAZ STRUČNE RASPRAVE ,,PRAVA DJECE ČIJI SU RODITELJI U ZATVORU", ODRžANE U ORGANIZACIJI PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU, ZAGREB, 27.02.2008.

Authors
Publisher
University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

112 Kriminologija i socijalna integracija. Vol. 14 (2007) B,r.2, PRIKAZ STRUCNE RASPRAVE,,PRAVA DJECE CTII SU RODITELJI U ZATVORU", ODRZANE U ORGANIZACIJI PRAVOB RANITELJIC E Z A DJEC U, ZAGR EB, 27 .02.2009, Prepoznajuii jednu specifidnu skupinu djece u hrvatskom druStvu i uvidajuii specifidne potrebe takve djece, pravobraniteljica za djecu je organ- izirala strudnu raspravu na temu prava djece diji su roditelji u zatvoru. Na raspravu se odazvalo oko 120 sudionika, medu kojima su bili predstavnici ministarstava zdravstva i socijalne skrbi, pravosuda, te obitelji, branitelja i medugeneracijske solidarnosti, centara za socijalnu skrb, Uprave za zatvorski sustav te uprave kaznionica i zatvora, predstavnici polici-je, sudova, drZavnog odvjetni5tva, znanstvenih i visoko5kolskih institucija, nevladinih i strukovnih udruga, ureda pudkog pravobranitelja i pravobran- iteljice za ravnopravnost spolova, Agencije zaodgoj i obrazovanje te drugi zainteresirani. Tom prilikom predstavljen je i letak u izdanju Ureda pravobraniteljice za djecu o pravima djece koja su dospjela u sukob sa zakonom. Letak je nam- ijenjen djeci i mladima koji su sudskom odlukom upuieni u odgojnu ustanovu, zavod ili maloljetnidki zatvor, a njime se na pristupadan nadin obja5njavaju njihova prava i duZnosti, uz kratku informaciju o djelokrugu i nadleZnostima pravobraniteljice za djecu. Otvarajuii skup i pozdravljajuii nazodne sudi- onike, pravobraniteljica za djecu Mila Jelavii je rekla kako nijedno dijete ne smije biti zaboravljeno i nijedna skupina ne smije biti marginalizirana. Stoga je vaLna zadaea Ureda pravobraniteljice za djecu upozoriti i na vaZnost za5tite djece diji su roditelji u zatvoru te potaknuti one, koji sudjeluju u skrbi o njima ili donose odluke koje ih se tidu, na odgovarajuii pristup, posebnu osjetljivost i za5titu djece od dodatnog traumatiziranja i stigmatizacije. U ime tajnika Ministarstva pravosuda, mr.sc. Ivana Damjanoviia, skup je pozdravila nadelnica sluZbe za tretman SrediSnjeg ureda uprave za zatvor

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments