Affordable Access

L'Ensenyament de l'arqueologia a la Universitat

Authors
Publisher
Universitat de Vic
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

M. Ángeles del Rincon Martinez L'ENSENYAMENT DE L'ARQUEOLOGIA A LA UNIVERSITAT* Em fa por que tractar el tema de l'ensenyament de 1'Ar- passadís, i una altra que es ventilin perqub tothom se n'as- queologia a la Universitat em resultar2 molt menys f2cil del sabenti. Opinions sobre <<la universitat, una espectadora de que havia pensat de bon comengament quan se'm va propo- luxe>> (JUNYENT, E. 1989, p. 20), o sobre la dificultat de la sar. No estem gens avesats a plantejar-nos la docbncia uni- Universitat per adaptar-se a unes noves condicions (CEBRIA, versitkia -i ja no diguem la d'abans- com a tema d'arti- A.; MURO. I.; RIU, E., 1990, p. 67) porten necesshriament a cle (RUIZ ZAPATERO, G. en premsa), cosa que no vol pas dir una reflexió. de cap manera que n'estiguem satisfets. Qui més qui menys, tothom ha comentat alguna vegada: <<que malament que esta tot>>: els estudiants vénen mal preparats, acaben la llicen- L'Arqueologia a la Universitat ciatura amb buits de coneixements, i amb escassetat o absbn- cia de prictiques, és impossible de personalitzar l'ensenya- Tot i que ja queda molt lluny del marc cronolbgic pro- ment a causa del nombre elevat d'alumnes per classe, els posat per a aquest treball --els darrers deu anys-, em sem- programes de les assignatures no es poden complir ... i -aixb blaria injust no recordar la figura del Dr. Joan Maluquer de ja en veu més baixa- no sempre el professorat est2 prou pre- Motes, mestre de la majoria dels investigadors i docents en parat o motivat per impartir la docbncia. exercici a Catalunya. La seva incorporació a la citedra d'Ar- Sembla que reconeixent el fet, un hom ja es queda tran- queologia, Epigrafia i Numismitica de la Universitat de quil, i després continuem amb la rutina, incapagos, o man- Barcelona, el 1959, on ja el Dr Lluís Pericot ocupava la de cats d'imaginació o d'estímul per mirar de posar-hi remei a Prehistbria, fou decisiva per a impulsar els estudis d'arque- nivell col.lectiu. Que jo sipiga -i em sap greu dir

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments