Affordable Access

Curset sobre "Noves temàtiques i nous enfocaments a la geografia anglosaxona dels anys 80" celebrat a la Societat Catalana de Geografia els dies 8 i 9 de maig de 1989

Authors
Publisher
Treballs de la Societat Catalana de Geografia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Curset sobre «Noves temátíques i nous enfocaments a la geografia anglosaxona deis anys 80» celebrat a La Societat Catalana de Geografia els dies 8 i 9 de maig de 1989 per M. Dolors GARCIA RAMON 1. La introducció de l'ánalisí del genere en geografia i la seva evolució La geografia del genere no és simplement una geografia interessada en posar de relleu les activitats de la dona i les seves implicacions espacials sinó que és aquella que de forma explícita considera l' estructura de genere de la societat en relació al'entorn i la integra dinsd'un marc teoric general d'análisi, Les implicacions teoriques i empíriques que I'es- tudi del genere poden tenir en geografia són tan importants com les de l' analisi dels fac- tors socials i economics que conformen la societat i el seu entorno La geografia del genere -o la geografia feminista com també se la denomina- s'ha desenvolupat en nombrosos camps de la nostra disciplina i ha utilitzat diversos paradig-. mes. La geografia neopositivista i neoweberiana ha contribuít a la constatació de la desi- gualtat de la dona en l' accés als serveis socials. La geografia humanística ha posat l' accent en la comprensió del Lebenswet de cada individu, el que vol dir la necessitat d'explorar I'experiencia propia i la subjectivitat de les dones en els espais que els .són propis. Per a la geografia radical, les relacions de genere queden incloses en el marc més ampli de les relacions socials i es tendeix a explicar la subordinació de la dona des d'una base materialista- la de la seva capacitat reproductora que no es pot comprendre deslligada dels processos de producció i reproducció social. 1probablement sigui el paradigma radi- cal el que més facilment integri dins del seu aparell conceptual l'analisi de genere; també és veritat que el moviment post-modernista en geografia pot aportar idees interessants, sobretot per I'emfasi que posa en la construcció de categories generals. (323) 117 Fins el moment, les contribucions més interessants de la geografía del

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F