Affordable Access

20 de juny de 1927

Publisher
Associació Minerva
Source
Legacy

Abstract

>ANT DECE^ARI CATÒLIC MALLORQUÍ A u y X l Núm 396 ARTA 20 Juny 1927. D E U I P A T R I A PKriUS Arta, i comarca any 4 Ptas. A fora id 6 » Extranger id 10 » P a r l e m d e t o t més l'hauria de preocupar/ EI nostre humil d e c e n t ocupat desde molts de núme- ros enrera en assumptes ele- vats de ordre literari i reliigiós, dedica avui la seua editorial al comentari de lo humil i de lo gran.quedins l'humanitat se va esdevenint i que mereix uns minuts d'atenció, per treu* rer<ne conseqüències d'ordre moral Ju no ós tot sol l'espanyol Franco, l'heroi de l'aviació. A ell s'hi han ajuntats altres noms com tín t indberah, Eu Chamberlain i En De Pinedo que han eoutrapassat el n° de Km, recorreguts p^l prim u\ Com aquests,ea vau apares- queut dMtres que S3 propo- sen quantrepissar-los ou llurs proeses i qui sap q u ' e a furtí- rà de tanta gosadia, d e l a l e . imilació^Cóm no, si per ells són tots el? honors, i les rique- ses i els grans premis i les més <>rm Houncos^Cóia^o, *ú eík? amb dos dies han donat a son nom— antes obscur i descone- g u t — t a l Uuminosidat i sono- 4 ridat que per tot íotieixen sa brillantor i tot el mon se com- plau en repetir los; els reis Us seuen en satauia, i fins les do- nes se penjen les seues imat- ges en llurs vestits?. No està mal que admirem la brava gesta d aquests pi- iots,però,penseni també quants n'hi ha d'hórois que, callada- ment, dediquen un esfors eon- íinuat i un treball constant ne tofa la vida,ai progrés hu.-= mà;itiingúes recordad'eliSjüin- gú coneix son nom,aiugú'penèa en l lurs heroïci tats ' i moren 'fclí* v u i t a n t a anys de treballar sense harer conseguit una mi- llonósima part de la glòria qu$ es tributa a un arriscat que amb menos de dos dies logra atravesar l'Atlántíc. Pensem hi un moment i cantem un himne de glòria a tants d 4hérpis descone- guts. * * Aixó d'honorar als qui vau" fant proeses que tal cap i a la fi, representen un pas més en la via del progrés hnmà,

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments