Affordable Access

Các giải pháp nâng cao hiệu quả của kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa /

Authors
Publication Date
Keywords
  • Kết Cấu Hạ Tầng--Nông Nghiệp
  • Nông Thôn.

Abstract

Các giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống tưới. Các giải pháp nâng cao hiệu quả lưới điện nông thôn. Các giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống giao thông nông thôn

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.