Affordable Access

La llengua catalana dins l'ensenyança a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca

Authors
Publisher
Universitat de les Illes Balears
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

LA LLENGUA CATALANA DINS L'ENSENYAI? A EIVISSA, FORMENTERA, MALLORCA I MI per TON1 ARTIGUES Fa poc, Toni Artigues, professor del Departament de Filologia, llegí la seva tesi doctoral que va esser qualificada d'EXCEL-LENT CUM LAUDE per unanimitat. D'aquest treball n'oferim una sín tesi. FOTOGRAFIA: PERE BRU inves figacid nous doctors .-, I A JORCA Petit tractat de glotofagia. El seu ter- me, similar a a n t r ~ p o f l ~ i a , és més dinlmic que el terme diglbssia, més grlfic que conficte lingüístic i d'una ideologia oposada al mot -significant i significat- bilingüisme usat per Menéndez Pidal, per Unarnuno ... La glotofagia, segons l'ha definida Calvet, i perfilada amb els exemples ~ -massa nombrosos- del colonialisme I ! frances, sol tenir tres estadis. El primer estadi se caracteritza per la implantació de grups de militars i d'administradors -i després, també, de comerciants- generalment a les ciu- tats; aquests grups, amb la seva llei i amb la seva explotació, duen la seva llengua, que 6s assimilada pels grups autbctons dominants eis quals coí.la- boren amb I'invasor per tal de poder continuar amb la seva situació ~rivile- giada; ara del col.laboracionisme en , diuen possibilisme. Aquest estadi en els dominis de la llengua catalana és iniciat ja el segle XV, per6 no s'assenta totalment fins XVIII, amb els reis borbons. D ~ - rant el segle XIX la premsa i l'escola seran els principals instruments de di- fusió de] castelli; L'Institut i la N ~ ~ - mal, per exemple, creats a mitjan se- gle, no coneixeran més llengua que el castella. Hi ha descripcions de la Vila d'Eivissa (Gaeti de Mallorca, 1751) i de Palma (Arxiduc Lluís Salvador, a mitjan segle XIX) que retraten aquest primer estadi. Entre les poques veus que defensen el catall hi ha la de Jo- vellanos a comenqaments del XIX; ell 105 A G R ~ M E N T A tots els professors d'E.G.B. i d'universitat i als alumnes de la Nor- mal que han omplit els qüestio

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F