Affordable Access

El Fuero de Jaca (Saragossa, 2003)

Authors
Publisher
Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ElFuero de Jaca.- z vols.- El Justicia de Aragón.- Saragossa, 2003.- 746 pigs + 351 PP. (30~50 x zf,5o cm). La Institució del Justicia de Aragón, amb la col.laboració de I'Obra Social y Cultural ~ ' IBERCAJA (també el Consejo de Investigaciones Científicas i el desaparegut Instituto de Estudios Pirenaicos), publica en dos volums la ree- dici6 en facsímil de I'obra de Mauricio Molho (1922-1995), El Fumo de Jaca. Edicidn crítica publicada el 1964 (realitzada pero el 19541, i diversos treballs i estudis sobre el mateix Molho i el dret de Jaca. Exactament la reedició de I'obra de Molho es conté en el primer volum d'aquesta nova publicació, amb una magnífica presentació. El mateix Molho afirmava en I'anomenada «Advertencia preliminar» del seu llibre que (,constituye un intento de fijar y aclarar el texto del Fuero de Jaca>>, endin- sant-se en l'estudi linguístic de la compilació jaquesa, tot relacionant fona- mentalment les versions dels pergamins originals conservats a I'Archivo Histórico Nacional (Madrid) i a la Cámara de Comptos de Pamplona. Un Fuero que segons Molho, d'acord amb I'estat de les investigacions en el moment de la preparació del seu treball, tindria el seu origen en aquella donaci6 de 1063 feta per Sancho Ramirez a la vila de Jaca, elevant-la a ciutat i atorgant-li una serie de privilegis ben peculiars que la distingien de la resta de ciutats i viles aragoneses de I'hpoca. La intenció del monarca era atreure nous pobladors per a aquell territori, servs rurals i de més enlli dels Pirineus, tot convertint Jaca en una nova capital del regne. El text escrit en Ilati, cont6 un total de 24 capítols o disposicions de naturalesa ben diversa, que en con- junt asseguren la llibertat dels seus habitants, amb la voluntat de garantir-ne la població i de promoure el seu desenvolupament econbmic, fins el punt que hom parla sovint en relació amb el dret de Jaca com d'un dret burges front a altres manifestacions juridiques de l'kpoca de caricter estrictament

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F