Affordable Access

Patienters upplevelser ur ett livsvärldsperspektiv efter genomgången kranskärlsoperation - Litteraturstudie

Authors
Publisher
Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för Hälsa (HAL)
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Hälsa Och Vårdvetenskap
  • Health And Health Science
  • Cabg
  • Experience
  • Recovery
  • Interview
  • Physical
  • Qualitative

Abstract

Kranskärlsoperationer är idag ett vanligt förekommande kirurgiskt ingrepp. Årligen opereras 4200 personer i Sverige. Studier har visat att patienters upplevelser efter en genomgången kranskärlsoperation många gånger är komplicerade, med ökade behov av support och besvär såsom minnesstörningar, nedstämdhet och fysiska besvär. Syftet med studien var att belysa patienters upplevelser ur ett livsvärldsperspektiv efter genomgången kranskärlsoperation. Upplevelserna speglade tiden på sjukhuset och upplevelser i hemmet efter operationen. Metoden var en systematisk litteraturstudie som inbegrep åtta artiklar med kvalitativ analysmetod. Artiklarna bestod av intervjuer gjorda med patienter upp till sju år efter genomgången kranskärlsoperation, och analysen genomfördes utifrån Graneheim & Lundmans beskrivning av kvalitativ innehållsanalys. Resultatet mynnade ut i tre kategorier: upplevelser av fysiska förändringar, patienters känslor och tankeupplevelser samt betydelsen av socialt nätverk. Många av patienterna beskrev oväntade komplikationer som nedsatt koncentrationsförmåga, minnesförlust och att det tog lång tid att återfå en normal fysisk förmåga igen. Flera upplevde återgången till det normala som en lång process, ”transition” där det krävdes både fysisk som psykisk uthållighet. Några patienter tyckte att operationen hade uppfyllt mer än vad de förväntat sig, medan andra hade väntat sig mer. Vikten av socialt stöd och uppmuntran beskrevs som en viktig del för att kunna uppnå ett bra resultat i rehabiliteringen. Studien visade på hur patientens livsvärld påverkades efter en kranskärlsoperation och betydelsen av utökad information till de patienter som upplevde oro, ängslan eller var instabila fysiskt eller psykiskt, vilket kunde vara ett sätt att underlätta återgången till vardagen efter operationen. Slutsatsen blev att man bör utöka informationen till patienterna så de blir mer förberedda inför återhämtningen.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F