Affordable Access

ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РІВНІ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО МІСТА

Authors
Publisher
К. :Техніка
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Выпуск 94. Серия: Экономические науки

Abstract

sb-94 Научно-технический сборник №94 130 мереж – є основною метою та необхідністю раціональної і доцільної організації підземної урбаністики. Таким чином, багаторівневий розвиток міст, а також комплексне використання підземного простору є соціально-економічною пробле- мою, яка може бути вирішеною за допомогою архітектурних і проект- но-інженерних засобів. 1.Шубин Л.Ф. Архитектура гражданских и промышленных зданий: В 5 т. Т.5. Промышленные здания. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1986. – 335 с. 2.ДБН 360-92**. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель- ских поселений. – К., 2002. 3.Экономика архитектурного проектирования и строительства / В.А.Варежкин, В.С.Гребенкин, Л.И.Кирюшечкина и др.; Под ред. В.А.Варежкина. – М.: Стройиздат, 1990. – 272 с. Отримано 22.04.2010 УДК 332.1 : 658.8 Н.Ю.ГЛИНСЬКИЙ Національний університет «Львівська політехніка» ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РІВНІ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО МІСТА Розглянуто основні аспекти організації діяльності органів місцевого самовряду- вання малих і середніх українських міст з управління економічним розвитком. Запропо- новано заходи з оптимізації оргструктури вищезгаданих суб’єктів управління із застосу- ванням маркетингових підходів. Рассмотрены основные аспекты организации деятельности органов местного са- моуправления малых и средних украинских городов по управлению экономическим развитием. Предложены меры по оптимизации их оргструктур с применением маркетин- говых подходов. The basic aspects of organization of management of economic development of the local self-governments of the small and medium-sized Ukrainian cities are considered in the article. The measures of optimization of the organizational structures of these subjects using marketing approaches are proposed. Ключові слова: орган місцевого самоврядування, мале та середнє місто, організа- ційна структура управління, маркетинг, професійні компетенції

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F