Affordable Access

Những bài học thuộc lòng, một thứ văn chương tiểu học của miền Nam trước đây/Texts for learning by heart, a type of literature for Primary education in the South before 1975

Authors
Publication Date

Abstract

Bài viết điểm qua một số bài học thuộc lòng trong sách giáo khoa Quốc văn cấp tiểu học ở miền Nam trước năm 1975. Theo tác giả, ngoài một số mặt hạn chế tất nhiên do hoàn cảnh lịch sử cụ thể quy định, sẽ không là quá đáng nếu chúng ta xem những bài học thuộc lòng này đã góp phần rất tốt vào việc hình thành một nền văn chương giáo khoa với nội dung rất phong phú đa dạng, lành mạnh và có tác dụng tích cực trong việc rèn luyện đức-trí cho thế hệ trẻ ngay từ cấp tiểu học. Từ đó, tác giả đề nghị nên sưu tập, chọn lọc giới thiệu lại một số bài học thuộc lòng trong các sách Quốc văn cũ. Mục đích vừa để bảo tồn một di sản quý giá đã bị lãng quên, vừa để cung cấp cho học sinh ngày nay những bài thơ hay, làm tăng khả năng cảm thụ văn học để hướng đến một cuộc sống lành mạnh. Ngoài ra, những bài học thuộc lòng trong các sách giáo khoa cũ còn có thể cung cấp thêm về phương pháp sư phạm cũng như tài liệu tham khảo hữu ích cho việc tái cấu trúc chương trình và biên soạn sách giáo khoa mà Nhà nước đã có chủ trương tiến hành trong thời gian tới. ABSTRACT The article reviews some texts for learning by heart in the literature textbooks for primary education in the South of Vietnam before 1975. According to the author, despite some drawbacks due to historical circumstances, these texts took an important role in contributing to the formation of academic literature with rich, diverse and wholesome contents, and positive effect in fostering moral and mental education for young generation right from primary education. Then, the author recommends collecting and reintroduce some of texts for learning by heart in the old textbooks. The aim is to preserve a precious heritage which has been forgotten, as well as to give students attractive poems in order to enhance their literary sense and lead them to a wholesome life. In addition to the texts for learning by heart in old textbooks, pedagogic method as well as useful references can be provided for the syllabus restructure and textbook compilation that the state has intended to carry out in the near future.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.