Affordable Access

Дещо про історичні обставини створення Пересопницького Євангелія

Authors
Publisher
НТШ
Publication Date
Source
legacy-msw

Abstract

„Вісник НТШ”, число 4730 „Вісник НТШ”, число 47 31 деЩо Про іСторичНі оБСтавиНи СтвореННя ПереСоПНиЦЬкого ЄваНгеЛія Створення Пересопницького Євангелія збігаєть- ся з часом проникнення в українські землі рене- сансних впливів. Щоправда, сам матеріял і письмо євангелія відображали ще середньовічні традиції: рукопис на пер´аменті й пізній устав у XVI ст. були радше анахронізмом, даниною давнині1. Давні ві- зантійські традиції помітні в мініятюрах Пересоп- ницького Євангелія, однак орнамент уже типово ренесансний. Та найбільше ідеї XVI ст. відобра- жає сам зміст рукопису — переклад „из язика блúгарскаго на мову рускую для лепшого вû ро- зумленя люду христіанского посполитого“ та ав- торські коментарі. Називаючи себе „багатогріш ний, слуга або раб Божий“, автор сміливо дає ко мен тар до тексту, ви словлює своє ставлення. Сам факт перекла- ду Святого Письма на родною мовою тісно пов’язаний з реалія- ми XVI ст., а саме з Реформацією. Біблію перекладено німець- кою (Мартін Лютер), англійською, фран- цузькою мовами. Ще 1489 р. з’явився чесь- кий переклад Свято- го Письма. Робилося це в рамках основ ної ідеї Реформації — макси мального усу- нен ня посередни ків між людиною і Богом. Малозрозумі ла лати- на, подібно як і церковнослов’янська, робила по- стать священнослужителя вкрай необхідною для спілкування людини з Богом та посилювала роль Церкви. Переклад простою мовою давав вірую- чому можливість самому читати духовну літе- ратуру й пізнавати Бога. Крім того, в XVI ст. і в Католицькій, і в Православній церквах духо- венство було здебільшого малоосвіченим: нерід- ко священики настільки погано знали латину чи церковнослов’янську, що не могли відслужити службу, дотримуючись усіх канонів. Тому навіть провідні ідеологи православ’я підтримували ідею перекладу принаймні Євангелія зрозумілою на- роду мовою. Так, Іван Вишенський писав: „Ти ж, простий, неписьменний і покірливий Русине, про- стого і нехитрого Євангелія ся міцно тримай, в нім же живіт вічний тобі сокровенно єст

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.