Affordable Access

Дещо про історичні обставини створення Пересопницького Євангелія

Authors
Publisher
НТШ
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

„Вісник НТШ”, число 4730 „Вісник НТШ”, число 47 31 деЩо Про іСторичНі оБСтавиНи СтвореННя ПереСоПНиЦЬкого ЄваНгеЛія Створення Пересопницького Євангелія збігаєть- ся з часом проникнення в українські землі рене- сансних впливів. Щоправда, сам матеріял і письмо євангелія відображали ще середньовічні традиції: рукопис на пер´аменті й пізній устав у XVI ст. були радше анахронізмом, даниною давнині1. Давні ві- зантійські традиції помітні в мініятюрах Пересоп- ницького Євангелія, однак орнамент уже типово ренесансний. Та найбільше ідеї XVI ст. відобра- жає сам зміст рукопису — переклад „из язика блúгарскаго на мову рускую для лепшого вû ро- зумленя люду христіанского посполитого“ та ав- торські коментарі. Називаючи себе „багатогріш ний, слуга або раб Божий“, автор сміливо дає ко мен тар до тексту, ви словлює своє ставлення. Сам факт перекла- ду Святого Письма на родною мовою тісно пов’язаний з реалія- ми XVI ст., а саме з Реформацією. Біблію перекладено німець- кою (Мартін Лютер), англійською, фран- цузькою мовами. Ще 1489 р. з’явився чесь- кий переклад Свято- го Письма. Робилося це в рамках основ ної ідеї Реформації — макси мального усу- нен ня посередни ків між людиною і Богом. Малозрозумі ла лати- на, подібно як і церковнослов’янська, робила по- стать священнослужителя вкрай необхідною для спілкування людини з Богом та посилювала роль Церкви. Переклад простою мовою давав вірую- чому можливість самому читати духовну літе- ратуру й пізнавати Бога. Крім того, в XVI ст. і в Католицькій, і в Православній церквах духо- венство було здебільшого малоосвіченим: нерід- ко священики настільки погано знали латину чи церковнослов’янську, що не могли відслужити службу, дотримуючись усіх канонів. Тому навіть провідні ідеологи православ’я підтримували ідею перекладу принаймні Євангелія зрозумілою на- роду мовою. Так, Іван Вишенський писав: „Ти ж, простий, неписьменний і покірливий Русине, про- стого і нехитрого Євангелія ся міцно тримай, в нім же живіт вічний тобі сокровенно єст

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F