Affordable Access

Download Read

EDITORIAL. Mala peça al teler

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner

Abstract

PRIMERES pAGINES / EDITORIAL Mala pe\a al teler E Is mitjans de comunicació, a principis de julio!, amb grans titulars i obertures de telenotícies, dona ven els resultats de les proves de selectivitat d'aquest curs 2003-2004 (altrament anomenades PAU, proves d'accés a la universitat). Mirant freda- ment els números, podem dir que resulten alarmants, ja que la nota mitjana assolida peI87,5% deIs alum- nes catalans que han aprovat és, només, un tristíssim 5,82. L'escassetat numerica tant és a "ciencies" com a "lIetres", aquestes últimes amb el catala per sota del cinc (exactament 4,95). 1 si, en conjunt, tot plegat és prou greu, els resultats ens deixen amb la boca oberta en el moment d'obser- var el mapa per comarques de distribució de qualifica- cions: el Bergueda es situa en el grup comarcal amb resultats inferiors a la mitjana de Catalunya. Si mirem al voltant deIs nostres límits territorials, la Cerdanya, el RipolIes, el Bages i el Solsones, estan per sobre de la mitjana, mentre que I'alt UrgelI i Osona estan dintre de la mitjana. Que fem al Bergueda, que també en educació anem en els vagons de la cua? 1 dintre del conjunt de materies per sota de la mitjana hi ha el catala (lIengua i literatura), dada difícil d'explicar quan som una de les comarques amb més poca immigració, element que podria ser esmentat com a distorsionador deis resultats. Pero ni aixo no ens val com a excusa! Amb uns resultats d'aquesta naturalesa resulta gairebé esperpentic posar-nos a reclamar que portin al Bergue- da algun tipus d'estudis universitaris. Tot plegat hauria de ser moti u de reflexió per a tots els ciutadans de la comarca. Mentre al Bergueda les notícies de la selectivitat, en el seu conjunt, no resultaven agradables, al Solsones ho eren per partida doble: esta n per sobre de la mitja- na i un alumne de Sant Lloren<; de Morunys, Josep M. Solé, ha estat qui ha tret la nota més alta de tot Catalunya, amb un 9,78. La Vanguardia del 7 de juliol publicava la fotografia d'aques

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments
F