Affordable Access

Recenzije, prikazi i informacije o publikacijama

Authors
Publisher
Croatian Musicological Society & Croatian Academy of Science and Arts, Department for History of Croatian Music & Zagreb University, Academy of Music; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Novi Uvod 5-8 5UVODNA RIJE», ARMUD6 40/1-2 (2009) 5-7 UVODNA RIJE» Ovim se dvobrojem Ëasopisa Arti musices obiljeæava dvostruki jubilej: Ëetrdeset godina njegova kontinuiranog izlaæenja i stota obljetnica roenja jednog od njegovih utemeljitelja i prvog glavnog urednika, Josipa Andreisa (1909.-1982.). Dvije godine nakon Andreisove smrti Lovro ÆupanoviÊ je u Spomenici JAZU posveÊenoj preminulom akademiku Josipu Andreisu napisao: flKritiËku ocjenu Andreisova opusa u danaπnjem trenutku [1984. godine, op. S. M. B.] onemoguÊava premala vremenska razdaljina, u kojoj je on za sve koji su ga poznavali i s njim imali priliku suraivati — da upotrijebimo rijeË Milana BogdanoviÊa otprije 40-ak godina, izreËenim u vezi s Nazorom — joπ uvijek ‘svjetla stijena, Ëija svjetlost prijeËi stvarno sagledavanje njezine veliËine’.« S obzirom na Ëinjenicu da je od Andreisove smrti u danaπnjem trenutku proπlo dvadesetsedam godina, πto daje potreban vremenski odmak za ocjenu neËijeg djela, a u meuvremenu su se bitno promijenile druπtvene i politiËke okolnosti u Hrvatskoj, uoËena je sjajna prilika da se ovaj sveËarski dvobroj posveti poËetku istraæivanja i vrjednovanja Andreisova rada na razliËitim podruËjima njegova djelovanja. Nakon sjeÊanja Andreisovih bliskih suradnika i kolega, Koraljke Kos i Bojana BujiÊa, te saæete kronologije Josipa Andreisa, πto ju je sastavila Vedrana JuriËiÊ, a u skladu s temeljnim opredjeljenjima i podruËjima znanstvenog zanimanja, hrvatski i inozemni ugledni muzikolozi pozabavili su se brojnim temama vezanima uz Andreisov opus. Na prvom mjestu svakako je njegovo glazbenohistoriografsko djelovanje. Andreisove Ëetiri flPovijesti glazbe« (1942., 1951.-1954, 1966., 1974.- 76.) bile su desetljeÊima glavna glazbenopovijesna literatura na podruËju Hrvatske i cijele bivπe Jugoslavije. Stoga se Nikπa Gligo flu potrazi za metodom« u historiografskom pristupu Josipa Andreisa usredotoËio upravo na analizu tih knjiga i — uvodeÊi novu sintagmu u hrvatsku muzikologijsku terminologiju — zakljuËi

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F