Affordable Access

Porteries i porters a Barcelona. Un procés social entre l'espai públic i l'espai privat

Authors
Publisher
Revista d'etnologia de Catalunya
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Porteries i porters a Barcelona Un procés social entre l'espai públic i l'espai privat Gerard Horta Grup ~ i e Recerca sobre Contextos Urbans Ce~ztre cie Cultura Cmtempnrdnia de Barcelona La recerca que se sintetitza a conti~luació ha estat dirigida per Joan Bestard i Camps -pro- fessor i cap del Departament d'Antropologia Social de la U~liversitat de Barcelona- dins la modalitat d'anilisi dels pro- grames d'investigació de 1'In- ventari del Patrimoni Etnolbgic de Catalunya.' El que s'hi ha constit~iit com l'objecte d'estu- di shn les porteries i les porte- res i els porters de Barcelona. Ida premissa inicial consistia a cercar la relació que es dóna entre l'espai p6blic del carrer i l'espai privat de la llar familiar a traves de la mediacici física i social que exerceix l'espai de la porteria i la figura mateixa del porter, alli on l'experikncia del vei i del ciutadi es transforma pel pas de l'espai urbi a l'espai do1112stic. E1 porter esdevé, per tant, una figura principal en la me- sura que és ell qui controla l'espai en qui. es du a terme aquest trinsit. Partint d'una observació minuciosa sobre el terreny -la qual ha inclbs una Atnplia documentació fotografi- ca i l'alqament de plans de les diverses tipologies de porteries a la Barcelona contemporinia- i, a més, dels diilegs i les entre- vistes empreses amb els porters i les porteres que han protago- nitzat l'expressió etnogrifica de la investigació -dels quals s'ha recollit les seves prbpies narra- cions i les seves experikncies viscudes-, s'han analitzat aquests processos de trinsit com a llocs espacials i socials en quk el porter sintetitza els can- vis entre categories centrals de la modernitat i que la seva abskncia -la desaparició de les porteries i dels porters i la seva substitució pel taulell de recep- ció dels conserges o per altres mitjans de control d'accés (en- trades i sortides), com ara intkrfons, cimeres de vigilin- cia, vigilants privats, etc.- con- ve

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F