Affordable Access

Mirela Slukan Altić POVIJESNI ATLAS GRADOVA – II. SVEZAK: SISAK

Authors
Publisher
Institute of Social Sciences IVO PILAR
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

15rp.qxd Antun [undali} HRVATSKO DRU[TVO I INTEGRACIJSKI PROCESI Matica hrvatska, Ogranak Osijek i Grafika, Osijek, 2004., 159 str. Knjiga Hrvatsko dru{tvo i integracijski proce- si Antuna [undali}a nudi interpretaciju raz- nih aspekata odraza neoliberalnoga kapi- talizma na hrvatsku tranzicijsku stvarnost, posebno dilema vezanih uz integracijske – "europeizacijske" – procese hrvatskoga dru- {tva. U knjigu, podijeljenu na osam po- glavlja, uvr{teni su i neki radovi koje je au- tor izlagao na znanstvenim skupovima od 2001. do 2004. godine, dora|eni i prilago- |eni cjelini knjige. Ve} u Predgovoru autor sa`eto od- re|uje vlastito stajali{te prema razmatra- noj problematici. Modernizacija postsoci- jalisti~kih dru{tava, pa tako i hrvatskoga, odvija se kroz ekonomsku liberalizaciju, politi~ku demokratizaciju i kulturnu plu- ralizaciju, a nova je globalizacijska stvar- nost stvorila brojne konkurente obilje`ji- ma nacionalne prepoznatljivosti – "unifici- ranoj tradiciji pretpostavila je duhovni pluralizam, moralu dane sredine ljudska prava na razli~itost, zajedni{tvu individu- alizam". Uz slabljenje otpora prema pro- mjenama javlja se i strah od nestajanja obi- lje`ja dru{tva koja su ga povijesno ~inila prepoznatljivim. Stoga se "religija, njezina tradicija i sustavna implementiranost u `i- vot ljudi uzima kao jedno od jamstava tra- janja i ~uvanja identiteta" (str. 1). Integra- cijski procesi, kojima je obilje`en neolibe- ralni globalizacijski kapitalizam, stvarno se odvijaju kao dezintegracijski, proizvode}i nejednakost i ovisnost te oblikuju}i svijet obilje`en sve izra`enijom socijalnom ne- pravdom, ekolo{kim katastrofama i hege- monijom krupnoga kapitala – svijet u ko- jem autor prepoznaje "nestajanje ~ovje- ka". Pritom je pravo izbora na vlastiti put nekada{njih socijalisti~kih zemalja tek na~elna mogu}nost – "put (je) samo jedan, obvezuju}i, pomalo apsurdno zvu~i, slo- bodan", jer "bolesni je Zapad, ~injenica je, jedina preostala alternativa" (str. 2). U Uvodu knjige autor iznosi op

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments