Affordable Access

Dvadesetogodišnjica poslijediplomskog studija iz znanstvenog područja Međunarodni odnosi

Publisher
Faculty of Political Science
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Microsoft Word - 17 20-godisnjica pds-a.doc Dvadesetogodi{njica poslijediplomskog studija..., Polit. misao, Vol XXXIV, (1997.), br. 3, str. 254—260 254 Dvadesetogodi{njica poslijediplomskog studija iz znanstvenog podru~ja Me|unarodni odnosi U jesen 1976. godine utemeljen je na Fakultetu politi~kih znanosti po- slijediplomski magistarski studij iz podru~ja me|unarodnih odnosa. Prvi polaznici upisani su u prolje}e 1977. godine, a ove godine (1997.) Fakultet obilje`ava dvadesetogodi{njicu kontinuiranog znanstvenog usavr{avanja znanstvenog podmlatka i drugih zainteresiranih za ovo izuzetno va`no pod- ru~je politi~ke znanosti. Dosad je poslijediplomski studij organiziran za sedam generacija polaz- nika u {kolskim godinama: 1976./77., 1978./79., 1980./81., 1982./83., 1989./90., 1993./94., 1995./96. U tijeku je upis osme generacije. U ovim na{im turbulentnim vremenima to je rijedak uspjeh, s kojim se i mnogo razvijenije zajednice ne mogu pohvaliti. Poslijediplomski studij iz me|unarodnih odnosa ponajprije je namijenjen diplomiranim politolozima, kao daljnja stepenica u njihovom znanstvenom usavr{avanju. Osim politologa, na studij se mogu upisati i diplomirani stu- denti ostalih dru{tvenih fakulteta, ako prije toga zadovolje uvjete koje Up- rava studija posebno utvr|uje. Dosad je u svakoj generaciji u prosjeku bilo upisano 56 polaznika, od- nosno ukupno 392 polaznika, a studij je uspje{no zavr{ilo 66 polaznika, {to ukazuje na visoke zahtjeve koji se od kandidata tra`e, osobito kod izrade magistarskog rada, kao prvoga samostalnog znanstvenog rada. Primijenjenim re`imom studija Uprava studija je, s jedne strane, otklo- nila opasnost magistromanije, a s druge, ostvarila me|unarodni dignitet i reputaciju, {to se vidi iz ~injenice priznavanja k

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F