Affordable Access

Espeleología a la Garrotxa

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

0201_095 LLIBRES -¥ t' Ri;visi"A ni-, GIIIONA -^ NÚM. loi |UI. |{>[-A(;OST 2000 «r- I327I 95 l'atílku Municipiil a la Gironu át lu KcsIuuriK'iií (1»74- 1900) un buic. Nü cree que sigui el cas. Politkii nuiíiiripiíi ti la Giroiiíi (ic Id Rcsltinradó. coiii recorden Joscp Clara i Rosa Congosc en la preseiuació del voliiin, no és pas el Ilibre acabat que J o a n Pu igber t havia projectat. AIL-IMIS deis capícojs que el t o rmén es trobaveii en una fase niolt avantj'ada dVlaboració, men- tre que d'altres son esbor- ranys; aixo sí, tant els uns coni els altres están tarcits de inaterials raonats 1 meticulo- sos, d'nna gran ucilitar per a [a coinprensió de les carac- Ceristiques de la soc ie t a t gironina en el darrer quarC de segle XIX. Ara bé. alI6 que en podríeni dir la visió exhaustiva de la Girona res- tauraeionista encara está per fe r. El ni a [ e i \ I' LI i g b e r t, ii'estic ben conveiivut, aÍNÍ ho diría. En qualsevol cas, del que no hi ha c;ip dubcc és q u e , precisainenC peí rigor i la inteMigéncia de la mirada que hi ha al darrere de l'olilim inuiiiiijuil. qui es veg i a m b a n i m s d e t i r a r endavanc aquesta casca cindrá mole de cami teC gracies a Tobra que comenCeni. El liibre s'estructuní en aparcats que segueixen el ri tme de les diverses alcal- dies que va teñir la ciutac. des de la d ' lgnasi l íassoh (1S74) fms a la de Manuel Cácala ( 1 8 9 9 - 1 9 0 3 ) . És a dir, compren el període que s'enceca amb la fallida de la gran experiencia democráti- ca del vuit-cents i es tanca amb rec lüs ió del m o d e r n catalanisme polític. El lec- tor, pero , ha de saber que l'obni desborda els limirs de la historia polí t ica local i permec de copsar les possi- bilicats d ' u n a m a n e r a de nuraV el passat que, a partir d'una concepció positivista, en el seiitic de Migada al docunient . connecta - d i a - l e c t i c a m e i u - els d iversos nivells de la realitat: la poli- tica l i 'una epoea a m b els valors cultur

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F