Affordable Access

Llucmajor de pinte en ample, núm. 018

Publisher
Obra Cultural Balear
Source
Legacy

Abstract

e pinte en amplef FEBRER 1983 Número 18 - Preu: 60 Ptes. HOMENATGE ALS NOSTRES PADRINS EL PLA D'URBANISME, CAP A L'APROVACIO DEFINITIVA Amb la presentació, el Pla General d'Ordenació Urba- na del Terme Municipal de Llucmajor fa passes cap a l'apro- vació definitiva per part de l'Ajuntament i dels organismes superiors. El PGOU és l'eina indispensable perquè el crei- xement urbanístic del municipi s'efectui dins un marc legal perfectament delimitat i no per raons de favoritisme o dins un desgavell intol.lerable. En el nostre treball trobareu un resum de les princip.als al.legacions i suggerències que han presentat els ciutadans afectats o els organismes pertinents per tal de fer canviar aspectes parcials del treball que havia presentat l'equip redactor. En general les al.legacions es mostren favorables al PGOU en conjunt, encara que discre- pin en alguns punts en concret o es queixin del poc temps a què ha estat sotmés a informació pública. belli42:301q, PST 50-2 PSS n./2 x 182 tum P 21, 114x227 mm Convento, 157- Tel 66 04 60 LL UCMAJOR EMPRESES UNA EMPRESA MODERNA AL SERVEI DE LA CONSTRUCCIO Pedro A. Mataró, 12 Teléfono 66 01 70 LLUCHMAYOR (Mallorco) PST S4lt < , e1ectrimits :} . • t.b , ttoSs'n,t • >3-want,' • •-'," , • iS> • Sft,r1, /14,ir CMCMOR de pinte en ample Revista mensual Depósit legal PM 350-1.981. Any II. EDITA: Obra Cultural Balear de Llucmajor. INFORMACIO I PUBLICITAT: Carrer Esperança, 2 (Llucmajor). DIRIGEIXEN: Catalina Font i Maties Garcies. COL.LABOREN: Ignasi Barceló. Miquel Barceló. Jordi Bayona. Francisc,a Capellà. Miquel Cardell. Joan Clar. Sebastià Coll. Bartomeu Font. Antoni Garau. Coloma Julià. Guillem Oliver. Jaume Oliver. Margalida Palou. Miquel Sbert. Tomeu Sbert. Catalina Serra. Joan Socias Socias. Arnau Tomàs. Francesc Verdera. SECCIO ESPORTIVA: Coordinador: Joan Quintana Col.laboren: Jaume Clar. Joan Clar Coll. Jaume Manresa. Bartomeu Trobat. Bernat Vadell. FOTOGRAFIES: M. Clar. Ferm ín. C. Jul

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F