Affordable Access

Download Read

El Doctor Pere Ribas i Pujol, psiquiatre clínic

Authors
Publisher
Universitat de Barcelona

Abstract

D f DAC PARELLADA RICARD PONS BARTRAN "EL DOCTOR PERE RIBAS I PUJOL, PSIQUIATRE CLIN IC" I V Congrés d 'H is t& ia d e la Med ic ina C a t a l a n a Pob le t , 7-9 d e juny d e 1985 Actes, Vol. i "De l a segona meitat del segle X I X . Com a metge i n te rn del manlcnml de Nova Betlem, co l . labor i amb ~ l h E 1 PARTAGAS. Cult:vi l a hlgiene mental. Col .labor& a l a I1Gaceta Médlca Catalana", " R e v l ~ t d Frenopática Rart elonesa", "El Protector de l a Infancial', 1 "La Independenrla MCd1ca1'. Fou un dels col . la- boradors de GINF, en 110rganl tzaci6 de l Primer Certamen Frenopit ic Espanyol (18631, en e l qual h l present i l a comunicaci6: "La locura puerperalu. Pa~e l lada ha r e c o l l i t 19 t reba l l s seus, l a majorla t ractant de temes c l í n i cs . Fou també cap facu l t a t l u del servei d la l ienats de ]'As11 de Parc1'. (Diccionari Biogr-&fic de Metges de Catalunya, de Josep Me CALBET I CAMARASA i Jacint CORBELLA I CORBELLA) En e l s t r e b a l I s d e l d o c t o r RIBA5 i PUJOL s ' h i bes1 Iuma un bon nombre de c a r a c t e r í s t i ques de bon c l i n i c , a p r e c i a n t -se l e s seves d o t s d ' o b s e r v a c i ó a I 'ensems que e l t a l e n t de d e s c r i p c i ó d e l s d i v e r s o s quad res c l i n i c s que ens h i p r e s e n t a . Unes a l t res qua l i ta ts són: l a seva sobrietat l i t e r & r i a -car I 'exposic ió dels casos i e ls comentaris són concisos i breus; l a seva c laredat no deixa cap dubte en el quh vol d i r ; mostra una v is ió ps iqu id t r ica completa, que es manifesta en diversos detal ls , i predominantment en l a valoració semeibtica dels casos; i el seu optimisme terapkutic, potser f i ns i tot exagerat, com en el cas del seu estudi del tractament moral dels al ienats. Tanmateix ca l l l oa r l a forga i l a profundi tat de l a seva preocupació terapbutica. Tampoc podriem passar per a l t I ' in te

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments
F