Affordable Access

The Predictions of Scientific Socialism

Authors
Publisher
Faculty of Political Science
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Dragll!evtc!, A., Pred. znan .••. , Poltt. misao, Vo!. XXIll/1986/, No. 3, str. 131-14•. 131 Aspekti Izvorni znanstveni rad UDK 141.82 Predviđanja znanstvenog socijalizma Adolf Dragičev.ić Pravni fakultet, Zagre b Sažetak Covjeku je svojstveno svjesno i plansko djelovanje od svake pojedinačne i grupne akcije. Trebalo je ipak dugo vremena da bi stigao do stupnia razvoja na kojem će se i njegova zajednica svjesno i planski izgrađivati prema spoznatirn nužnostima i pri- rodnim ~zakonomjernostima povijesnog razvoja. Marxov znanstve- ni socijalizam prva je takva kritički utemeljena vizija l projekcija komunističkog društva. Autor prikazuje glavne rezultate toga pred- viđanja, koje shvaća prijelazno razdoblje kao epohalni povijesni proces i zaokret od građanskog individualizma do slobodne indi- vidualnosti univerzalnog samodjelatnog svjetskog zajedništva. Po- stiže se to svestranim čovjekovim razotuđenjem, koje se u najvaž- nijim svojim postignućima konačno svodi na oslobocienje radničke klase i oslobođenje rada. Pisac ističe kako u osnovi tih procesa leži razvoj maledjalnih proizvodnih snaga što ih donosi aktualna znansbveno-tehnološka revolucija. »PaJUk vrši lt"adove slične tka.lčevim, a gradnjom svojega saća pčela po- stiđuje ponekog ljudskog graditelja. A1i što un.aprij·ed odvaja i !Ilajgorega gra- ditelja od najbolje pčele da je on svoju gradnju izradio u gla'Vi prije nego što će je izraditi u voSilw. Na za:vršetku procesa ;rada izlazi ~ul<tart ikaka.v je na poče1jkJu pt'IOCesa već postojao u radnikova; zamisli, datkle jdea1no. Ne postiza-~Ja on samo promjenu ob~a :prirodnih sbvari.; on 'U IIljiana ujedno ostvaruje i svo- ju svrhu koja mu je znana, ~oja poput zakona određiuje pUlt i IIlačin njegova rodenja, i kojoj mora da potč.i.Jni svoju volj.u. A to potčimjavanjc nije I\ISW.'OJ.jen čin. Pored !llalpreza:nja ol'gana koji Tade traži se za sve vrijeme ·brajanja ra- da i svrsishodna volja koda se očituje rkall pažnja, i to tim vi~ što radndka tnaalje bude privl

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F