Affordable Access

Giá trị nhân văn trong Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh

Authors
Publisher
Vietnamese Academy of Social Sciences (VASS)
Publication Date
Keywords
  • Humane Value
  • Ho Chi Minh
  • Testament
  • Di Chúc Hồ Chí Minh
  • Giá Trị Nhân Văn
  • Việt Nam

Abstract

Là người suốt đời đấu tranh cho độc lập, tự do của dân tộc, cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam, trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta bản "Di chúc" lịch sử, thấm đượm giá trị nhân văn. Giá trị nhân văn đó đã làm nên sức sống mãnh liệt, ý nghĩa thời đại trong tư tưởng của Người về con người, về giải phóng con người và phát triển con người toàn diện. Giá trị nhân văn đó còn cho thấy vì sao Người luôn coi "công việc đầu tiên" là "công việc đối với người". Khẳng định giá trị nhân văn đó trong "Di chúc" Hồ Chí Minh, ở bài viết này, tác giả đã không chỉ làm rõ giá trị trường tồn, sức sống mãnh liệt của tư tưởng Hồ Chí Minh, mà còn chỉ ra và phân tích vai trò định hướng của tư tưởng đó trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments