Affordable Access

สมบัติเชิงกลของฟิล์มพอลิโพรพิลีนที่ผสมพอลิคาร์บอเนต

Authors
Publisher
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Date
Keywords
  • โพลิโพรพิลีน
  • โพลิเมอร์ผสม
  • โพลิคาร์บอเนต
  • ฟิล์มพลาสติก

Abstract

การผลิตฟิล์มเนื้อผสมพอลิโพรพิลีนกับพอลิคาร์บอเนตได้ทำขึ้นโดยเพิ่มพอลิคาร์บอเนตหลายระดับจนถึง 25 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ฟิล์มเนื้อผสมนี้ได้เตรียมขึ้นเพื่อปรับปรุงความคงทนต่อการฉีกขาดของฟิล์มพอลิโพรพิลีน จุดประสงค์หลักของการทดลองนี้ เพื่อหาอิทธิพลของพอลิคาร์บอเนตที่มีต่อสมบัติเชิงกลของฟิล์มเนื้อผสมที่เปอร์เซ็นต์ต่างๆ โดยปริมาตรของพอลิคาร์บอเนต ฟิล์มเนื้อผสมเตรียมโดยการผสมด้วยการอัดรีดแบบสกรูคู่แบบที่มีการหมุนสวนทางกันแล้วนำไปขึ้นรูปเป็นฟิล์ม เพื่อทำการทดสอบสมบัติเชิงกลต่อไป จากการทดสอบนี้พบว่า ฟิล์มเนื้อผสมของพอลิโพรพิลีนกับพอลิคาร์บอเนตที่มีปริมาณของพอลิคาร์บอเนต 5เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรให้ค่าความคงทนต่อการฉีกขาดสูงสุดทั้งแนวเครื่องจักรและแนวขวางในขณะที่ฟิล์มเนื้อผสมที่มีปริมาณ 10 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรให้ค่าความเหนียวสูงสุดในแนวเครื่องจักร

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments