Affordable Access

Statlig ägarstyrning – vinst och samhällsansvar i bolag med särskilda samhällsintressen

Authors
Publisher
Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Samhällsuppdrag
  • Statlig ägarstyrning
  • ägarförvaltning
  • Corporate Governance
  • Formlös Styrning
  • Management Of Enterprises
  • Företagsledning
  • Management
  • Business And Economics

Abstract

Syfte: Att sammanställa och använda en teoretisk referensram för att beskriva och analysera ägarstyrningen av statliga bolag med särskilda samhällsintressen Metod: Teorianvändande kvalitativ fallstudie Teoretiska perspektiv: Grundläggande ägarstyrningsteori med särskilt foku's på agent- och intressentteori samt teorier som behandlar socialt ansvarstagande Empiri: Forskning's- och myndighetsrapporter, tidningsartiklar samt intervjuer med bolagsinterna och bolagsexterna källor i ledande positioner Slutsatser: Det är komplicerat att enkelt beskriva och förklara hur ledningarna för de statliga bolagen ägarstyr's. Orsakerna till detta är bland annat begränsade insynsmöjligheter, närvaron av formlö's styrning och ägarförvaltningen's inkonsekventa hantering av de statliga bolagen. Ägarstyrningen verkställ's genom flera parallella mekanismer. Flera aspekter kan förbättra's gällande ägarstyrningen's transparen's, speciellt gäller detta beskrivningar och dokumentation kring ägarförvaltningen's beslutsgång samt informationen som ge's från bolagen. Det sakna's formella riktlinjer för hur de statliga bolagen's styrelser skall sammansätta's. Studien visar dock att intressenter är placerade i bolagen's styrelser, men det är oklart på vilka grunder de nominerat's. Verksamheterna för de statliga bolagen och ägarförvaltningen utvärdera's och reglera's av flera organ och aktörer.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F