Affordable Access

Procés de selecció d'un sistema per a l'automatització de les biblioteques de la Universitat Politècnica de Catalunya

Authors
Publisher
Item: revista de biblioteconomia i documentació
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Procés de selecció d'un sistema per a l'automatització de les biblioteques de la Universitat Politècnica de Catalunya Revista de Biblioteconomia i Documentado Í T E M Núm 6-7 Gener - Desembre 1990 mProcés de selecció d'un sistema per a l'automatització de les biblioteques de la Universitat Politécnica de Catalunya Lluís Anglada*, Jordi Cortada** Joan-Baptista Parré*** 1. ANTECEDENTS La Universitat Politécnica de Catalunya ja va participar l'any 1978, en la pri- mera experiencia d'automatització de biblioteques que va teñir lloc a Catalunya. Aquesta es basava en un conveni signal entre la Universitat de Barcelona, la Cai- xa de Pensions, la Universitat Politécnica (llavors de Barcelona) i el seu Centre de Cálcul. L'any 1983, el conveni no es renova i la Universitat Politécnica elabo- ra un programa propi, anomenat MBUP —Mecanització de Biblioteques de la Universitat Politécnica—, que enregistrava les dades en format IBERMARC. El 1986, l'MBUP va ser modificat, entre altres coses, per tal d'adoptar el CATMARC. El nou programa s'anomená MDUP —Módul Documental Universitat Politécnica— i fou posat a disposició de les biblioteques de la UPC. Fins al 1989, l'MDUP ha permés l'automatització deis catálegs de catorze biblioteques de la UPC, pero mai no es va constituir un catáleg col-lectiu de «Biblioteca de la UPC * "Coordinado deis Servéis Informatics de la UPC ***Serveis Teenies de la Biblioteca de la UPC 43 LLUÍS ANCLADA, JORDI CORTADA, JOAN-BAPTISTA PARRÉ Procés de selecdó... totes elles. La situació de l'automatització de les biblioteques de la UPC al juny de 1989 era la següent: 1. Es treballava amb un ordinador VAX compartit per altres funcions de la Universitat, cosa que dificultava enormement la bona marxa del programa. 2. Algunes biblioteques no podien usar totes les prestacions de l'MDUP per- qué els mancava connexió informática amb l'ordinador central. 3. L'MDUP únicament tenia implementades les funcions de catalogado (pero només per a monografies impreses

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F