Affordable Access

Framgångsfaktorer för strategiimplementering

Authors
Publisher
Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Framgångsfaktorer
  • Strategiimplementering
  • Strategi
  • Implementering
  • Alfa Laval
  • Management Of Enterprises
  • Företagsledning
  • Management
  • Business And Economics

Abstract

Problem: Vid angripandet av detta problemområde kommer vi att utreda om strategiformuleringen går att åtskilja från strategiimplementeringen. Vi anser det vidare vara intressant att studera huruvida olika strategier och situationer påverkar strategiimplementeringen. Det är även relevant att undersöka hur en strategiimplementering går till och vilka verktyg som involveras i denna process samt vilka hinder som kan uppstå under resans gång. Vi vill utifrån denna bakgrund besvara följande fråga: Finns det enligt rådande forskningsläge några generella framgångsfaktorer för strategiimplementering? Med vår fallbeskrivning ämnar vi besvara följande fråga: Hur har Alfa Laval gått tillväga för att implementera sin nuvarande strategi och har de identifierat några specifika framgångsfaktorer för strategiimplementering? Syfte: Syftet med denna uppsats är att utifrån vår teoretiska studie identifiera generella framgångsfaktorer för strategiimplementering. Metod: Denna studie är baserad på en teoretisk ansats med användning av en kvalitativ och deduktiv metod. Vår empiriska studie är endast avsedd att figurera som ett illustrationsexempel av det studerade problemområdet. Resultat: Vår teoretiska studie gav följande generella framgångsfaktorer: skapandet av ett deltagande, skapande av konsensus, tydliggörande av strategi, skapandet av ett ramverk för strategiimplementering, förmågan att bemöta förändring samt resursallokering. Vi fann även många likheter vid en jämförelse av teori och empiri.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F