Affordable Access

Встановлення раціональної послідовності усунення обмежень швидкості, зумовлених станом залізничної колії

Authors
Publisher
Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazarya
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CAF3F0E3E0EDCCF3F5B3EDE0D7E5F0EDE8F8EEE2E05F32352E646F63> УДК 625.1:656.2.022.846 М. Б. КУРГАН, Н. А. МУХІНА, О. С. ЧЕРНИШОВА (ДІІТ) ВСТАНОВЛЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ УСУНЕННЯ ОБМЕЖЕНЬ ШВИДКОСТІ, ЗУМОВЛЕНИХ СТАНОМ ЗАЛІЗНИЧНОЇ КОЛІЇ Запропоновано методику щодо встановлення раціональної послідовності усунення обмежень швидкості руху поїздів. Предложена методика для установления рациональной последовательности устранения ограничений скоро- сти движения поездов. The technique for establishment of rational sequence of elimination of restrictions on train traffic speed is offered. Постановка задачі Колійне господарство є однією з найважли- віших галузей матеріально-технічної бази залі- зничного транспорту, в якій зосереджено понад 50 % вартості усіх основних фондів залізниць. На ремонт та утримання технічних засобів ко- лійного господарства приходиться понад 20 % експлуатаційних витрат. Витрати матеріалів на модернізацію в колійному господарстві скла- дають понад 50 % від відповідних витрат усіх господарств залізниць [1]. Таким чином, колій- не господарство залізниць є найбільш капіта- ло-, трудо- та матеріаломісткою галуззю заліз- ничного транспорту. Підвищення ефективності та якості перевезень вантажів і пасажирів най- більшою мірою залежить від конструкції верх- ньої будови колії та її технічного стану. Планомірне зростання та постійне вдоско- налення технічного оснащення колії та споруд, їх технічне обслуговування забезпечують по- кращення експлуатаційних та економічних по- казників і, як результат, підвищують ефектив- ність та конкурентоспроможність процесу пе- ревезень. В останні роки в колійному господар- стві відбуваються зміни, які спрямовані на під- вищення якості ремонтів колії і швидкості руху поїздів, забезпечення безпеки руху та зниження експлуатаційних витрат. Проблема обмеження швидкості руху поїздів безпосередньо пов’яза- на з цими питаннями. До того ж, в сучасних умовах обмеженого фінансування п

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments