Affordable Access

Willem C. Vis International Commercial - Arbitration Moot 2005

Authors
Publisher
law student association "Pravnik"
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Untitled-55 Pravnik 2005 Prilozi 186. str. prazna Ana Bariæ, Ivana JurŁec, Miljenko Petrak, Danijel Stankoviæ, Tin Te¾ak studenti Ëetvrte godine Pravnog fakulteta SveuËilipita u Zagrebu Willem C. Vis International Commercial - Arbitration Moot 2005 Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot meðunarodno je natjecanje iz trgovaŁke arbitra¾e koje se odr¾ava od 1993. godine. Arbitra¾no rje„avanje sporova danas je najŁe„æi oblik rje„avanja privatnopravnih sporova izmeðu meðunarodnih gospodarskih subjekata. Arbitra¾a (izbrano suðenje) jest provoðenje suðenja u sporu pred sucima (arbitrima) koje su izabrale same stranke. Pru¾ajuæi sve funkcije dr¾avnih sudova (pravo- moænost i ovr„nost donesene odluke), a uz dodatne prednosti poput brzog, nepristranog, prilagodljivog i nejavnog suðenja, arbitra¾a postaje sve Łe„æi oblik pru¾anja pravne za„tite. Svrha tog natjecanja jest poticanje izuŁavanja meðunarodnog trgovaŁkog i arbitra¾nog prava rje„avanjem konkretnih sluŁajeva. Naime, svake godine poŁetkom listopada objav- ljuje se zadani problem sa Łinjenicama sluŁaja. U prvom dijelu natjecanja studenti su du¾ni na temelju zadanog problema izraditi pisane podneske za tu¾itelja i tu¾enika na engles- kom jeziku (do 35 stranica argumentacije), a zatim se pripremiti za usmeno izlaganje u korist obiju stranaka. Usmena izlaganja na roŁi„tima odr¾avaju se za tijekom uskrsnih blagdana na Pravnom fakultetu u BeŁu u organizaciji Pace University School of Law iz New Yorka. Natjecanje iz arbitra¾e omoguæuje studentima detaljno upoznavanje osnovnih naŁela na kojima se temelji arbitra¾ni postupak te slo¾enih pravnih pitanja koja su u prav- noj znanosti tek u inicijalnoj fazi rje„avanja. S obzirom da natjecanje ima nemjerljivu obra- zovnu vrijednost, ono je osobito vrijedno iskustvo za sve sudionike. Pismeni dio natjecanja zahtijeva temeljitu analizu zadanog problema, kamo ulaze: prvo, proceduralna pitanja koja se rje„avaju prema arbitra¾nim pravilima odreðene arbi- tra¾ne institucije, i drug

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments