Affordable Access

El poder de les armes a Algèria

Authors
Publisher
DCidob
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

SI TU A C IÓ 4 Nº 66-E S T I U ’98 El parany d’Algèria Antoni Segura i Mas* A començament de la dècada delssetanta, gran part de l’esquerra europea veia Algèria com el mirall de les virtuts revolucionàries i progressistes. Un país que havia patit una llarga i cruen- ta guerra d’alliberament fins assolir la independència (1962); que havia lluitat contra el subdesenvolupament i que amb l’adopció del socialisme aconse- guia guanys creixents en escolarització i educació, sanitat i nivell de vida, i que, sota el lideratge de Bumedian, s’havia convertit en guia del Moviment de Paï- sos No Alineats i en santuari de tots els moviments revolucionaris i nacionalis- tes d’esquerres d’arreu del món (inclo- sos els Black Panthers, l’IRA, l’ETA i el MPAIAC de Antonio Cubillo). En aquells moments, hom no feia esment de la violència del règim (en ple- na guerra d’alliberament, l’estiu del 1956, començava una guerra dins de la gue- rra entre l’FLN i el Moviment Nacional Algerià de Messali Hadj amb un balanç de 10.000 morts i 25.000 ferits; després de la independència, es va recórrer sovint a la violència i a l’ús de la força per acabar amb qualsevol dissidència política); ni del paper de l’Exèrcit, a les ordres de Bumedian, en l’elecció de Ben Bella com a president de la nova repú- blica; ni de la defenestració de Ben Bella pel mateix Bumedian tres anys més tard; ni del paper reservat a l’Exèrcit en la Constitució de 19761, la primera que es redactava després de la suspensió de 1963!; ni de la manca de llibertats i els excessos del partit únic; ni de la utilit- zació partidista i reaccionària que es feia de l’islam per tal de legitimar un règim que, el 1974, era titllat d’herètic per la principal figura religiosa del país, el xeic Abdelatif Soltani. I, tanmateix, l’exclu- sió política, ideològica, cultural i religio- sa i la política econòmica, ineficaç i socialment injusta, van afavorir la corrup- ció entre les elits de l’administració de l’Estat, de l’FLN, i de l’Exèrcit i el des- contentament d’un

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments