Affordable Access

ภาวะสุขภาพของประชาชนวัยแรงงาน ในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย

Authors
Publisher
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Date
Keywords
  • แรงงาน -- ไทย -- สุขภาพและอนามัย

Abstract

ศึกษาภาวะสุขภาพ พฤติกรรมอนามัยและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ของประชาชนวัยแรงงานอายุ 13-59 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย โดยศึกษาเชิงพรรณนา เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2540-31 ธันวาคม 2540 จำนวน 952 ราย ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงร้อยละ 69.9 เพศชายร้อยละ 30.1 อายุเฉลี่ยเท่ากับ 33 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 34.8 จบประถมศึกษาตอนต้น รายได้เฉลี่ยเท่ากับ 4,500 บาทต่อเดือน และส่วนใหญ่ร้อยละ 35.9 น้อยกว่า 3,000 บาทต่อเดือน อาชีพส่วนมากประกอบอาชีพเกี่ยวกับการค้าร้อยละ 16.6 ซึ่งเท่ากับประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่มีผู้ที่ไม่ได้ทำงานร้อยละ 34.1 โดยกำลังศึกษามากที่สุด ร้อยละ 59.5 สถานภาพการทำงานส่วนใหญ่ร้อยละ 37.5 เป็นลูกจ้างเอกชน ความชุกของภาวะการเจ็บป่วยเท่ากับร้อยละ 44 ในเขตเทศบาลใกล้เคียงกับนอกเขตเทศบาลเท่ากับ ร้อยละ 43.3 และ 44.3 ตามลำดับ กลุ่มตัวอย่างมีอัตราการออกกำลังกายร้อยละ 53.9 มีอัตราการสูบบุหรี่ร้อยละ 14.1 มีการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ร้อยละ 28.3 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพได้แก่ อายุ สถานภาพการสมรส และระดับการศึกษาสูงสุดที่ p<0.005 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับการออกกำลังกายได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส และระดับการศึกษาสูงสุดที่ p<0.005 และลักษณะและประเภทของงานที่ทำ ที่ p<0.001 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ได้แก่ เพศ อาบุ และสถานภาพการสมรสที่ p<0.01 สถานภาพการทำงานที่ p<0.05 และลักษณะและประเภทของงานที่ทำ ที่ p<0.001 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาและสถานภาพการทำงานที่ p<0.05 และลักษณะและประเภทของงานที่ทำ ที่ p<0.001 ตัวแปรที่สัมพันธ์กับค่าดัชนีมวลกาย ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส และระดับการศึกษา ที่ p<0.005 และสถานภาพการทำงาน ที่ p<0.05 จากการศึกษา น่าจะมีประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนำข้อมูลไปประกอบการวางแผนพัฒนาบุคลากร หน่วยงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เป็นอยู่จริง

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments