Affordable Access

Projective techniques in consumer research

Authors
Publisher
South African Association for Family Ecology and Consumer Sciences
Publication Date

Abstract

Projektiewe tegnieke behels 'n dubbelsinnige stimulus waarvolgens die subjek sy/haar persoonlikheid, houdings, opinies en selfkonsep - as integrale deel van die self - in ‘n situasie projekteer ten einde struktuur of betekenis daaraan te gee. Projektiewe tegnieke word in kwalitatiewe verbruikersgedrag- en bemarkingstudies gebruik om subjekte se onbewuste of "verskuilde" gevoelens, houdings en motiewe bloot te lê en om stereotipiese en sydige responspatrone uit te skakel. Projektiewe tegnieke word in kwalitatiewe verbruikersgedragnavorsing gebruik en aan die hand van die ontwerp en struktuur, verskillende tipes en die analise en interpretasie van data ontgin deur die gebruik van projektiewe tegnieke beskryf. Geldigheids- en betroubaarheidsoorwegings asook die nadele en voordele van projektiewe tegnieke word bespreek. Gevallestudies word beskryf om te toon hoe projektiewe tegnieke met ander kwalitatiewe data-insamelingsmetodes (diepteonderhoude en fokusgroeponderhoude) gekombineer kan word om meer insig oor die hoe, waarom en wat van verbruikers se gedrag te bekom.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments

More articles like this

Projective techniques in research and practice.

on Journal of Pediatric Nursing April 1987

The use of projective assessment techniques in ped...

on Journal of Pediatric Nursing Jan 01, 1989

The research use of projective techniques: a seven...

on Journal of projective techniqu... December 1965
More articles like this..