Affordable Access

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials = Faculty of Economic and Business Sciences (Vigo). Arq:Alfonso Penela Fernández

Authors
Publisher
Quaderns d'arquitectura i urbanisme
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

FACULTY OF ECONOMIC ANO BUSINESS SCIENCES FACUL TAT DE CIENCIES ECONOMIQUES 1 EMPRESARIALS Two buildings and a br idge. In one of the buildings t he bays (classrooms), in the other the administration and staff rooms. bet ween both t he reading room. the multi-purpose foyer (exhibitions. accesses) and t he cafeteria. com- mon rooms and corridors. One single. wide walkway or main street . lit entirely by natural l ight. nature having be en re- spected as lar as possible. From he re access is possibl e to all parts of the bui lding and its in ner lile can be observed. Dos edificis i un pont. En un dels edificis. les naus de formació (les aulesL en l'altre. la dir ecció i els fo rmador s, entre tots dos. la sala de lectura . el vestíbul polivalen t (exposicio ns. accessos ... ) i la cafeteria. espais de relac ió. d' in terrelació i de pas. Un nivell de circulació ún ic o carre r principal. ampl i i semp r e amb llum natura l. en que la natura sigui respectada al maxim possible. Des d'aquí s'accedeix a tot arreu i es percep la vi da inte r na de l 'edifici. General plan. access leve! Planta general , n•vell d'accés First floor Planta pr1mera 10 ALFONSO PENELA FERN ÁNDEZ Nous ed ificis pe r als cent r es docents del Poli t écnico de Vigo Vi go Projecte. Project 1989 Execució . Construction 1990- 1991 11 V1sta anteriOr del vestibul V1ew of the 1nter1or of the hall Secc10 per les aules Sect1on through the classrooms 12 13

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments