Affordable Access

El paper decreixent de les subvencions oficials en el finançament de l'Hospital Clínic de Barcelona en el període 1909-1934

Authors
Publisher
Universitat de Barcelona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

LES SUBVENCIONS EN EL FINANCAMENT DE L'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA DURANT EL PERÍODE 1911-1934. Teresa CORBELLA i DOM&NECH ~lexandre X Z F R ~ i C O L L W TA L'any 1907 es va inaugurar 1'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona amb la ñnalitat de proveir la ciutat d'un hospital universitari propi. Com que la Diputació de Barcelona va aprofitar el nou centre per a complir amb l'obligació legal de disposar d'un hospital provincial, el Clínic es va dedicar ja des dels seus inicis a la benefickncia. A més, atenia malalts t r a d t i c s de Barcelona. Tot plegat va fer que ben aviat apareguds com un gran bé per a una ciutat que en aquells temps nomes comptava amb una altra gran institució hospitalhia, el vell Hospital de la Santa Creu, posteriorment I'Hospital de Sant Pau. Així, d'acord amb les seves funcions, el Clinic estava subvencionat per les Administracions Central, Provincial i Municipal, i a més obtenia altres ingressos rellevants a través de donacions particulars i dels ingressos generats per la prdpia activitat assistencial. En aquest treball ens hem proposat d7estudiar la composició dels ingressos de l'hospital posant l:mfasi en l'evslució del paper del f inanven t públic des del 191 1, primer any en qul: els comptes apareixen desglossats, fins al 1934, quan el dkficit hospitalari ja ha assolit una dimensib alarmant i la Junta administrativa es veu empesa a demanar un prdstec quantiós. Fonts i m4tode. Les dades emprades s'han obtingut dels balanps que apareixen a les memdries anuals de 17hospital.' S'ha corregit la infiació inherent de les dries per l'index de preus ponderats de Barcelona amb base a l'any 1913 elaborat per Maluquer (1989) pel període 1909-1933.~ L'any 1934 s'ha corregit pel valor de 1933. A menys que s'indiqui el contrari, totes les dades monethies arneixen doncs com a Pessetes constants de 19 13. Cal assenyalar perd que el resultat de deflectir &ries histdriques s'ha de valorar sempre amb suma cautela atl:s que els índexs de pre

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F