Affordable Access

El tractament dels recursos paisatgístics en la revisió del Pla general d' ordenació municipal de Sevilla

Authors
Publisher
Espais: revista del Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

El tractament dels recursos ~aisatnistics en la revisió del Pla neneral d'ordenació municipal de Sevilla PER: CARMEN VENECAS I JESÚS RODR~GUEZ, geografs n els darrers anys a les societats occidentals es fa evi- dent un creixent interes pel paisatge, a causa, en gran mesura, de la notable degradació experimentada pels recursos paisatgístics de les decades precedents. Entre les moltes iniciatives polítiques, científiques i socials que I'esmen- tat interes ha generat, cal destacar I'aprovació per part del Consell dlEuropa de la Convenció europea del paisatge. Aquesta Conven- ció, que ja ha estat signada per vint-i-nou pa'isos, entre els quals hi ha Espanya, defineix les línies estrategiques que cal seguir en el futur per a protegir i gestionar adequadament els recursos paisat- gístics. Una d'aquestes línies passa per integrar de manera expressa la tematica paisatgística entre els instruments de planificació territo- rial i urbanística, en considerar-10s especialment adequats per a I Vista de la cutat de Sevilla des de I'Aljarafe. C. Venegas i J. Rodríguez realitzar un tractament integral dels recursos paisatgístics. Es trac- taria d'aplicar un tractament que abracés la totalitat del territori con- siderat i que tingués present tant la protecció com I'ordenació i la gestió dels esmentats recursos. En aquest sentit, I'equip de treball encarregat de la revisió del Pla general d'ordenació urbanística de Sevilla va mostrar, des del principi, un gran interes per abordar la consideració dels recursos paisatgístics municipals des dels nous plantejaments proposats per la Convenció, i consegüentment va encarregar un estudi que permetés el reconeixement d'aquests recursos paisatgístics i la inclusió de mesures de protecció i gestió sostenible en les determinacions del Pla general. El reconeixement d'aquests recursos va tenir com a punt de par- tida el context metropolita, es a dir, la consideració del paisatge de la ciutat en el marc de I'aglomeració urbana de Sevi

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F