Affordable Access

Predsajamske tiskovne konferencije tvrki DuPont i Engel

Authors
Publisher
Society of Plastics and Rubber Engineers; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

196-198ususret k07.indd 196 28(2007)3 polimeri U S U S R E T K ’ 0 7 Pravo je zadovoljstvo bilo kojim povodom posjetiti prekrasni Prag. Dvoje izvjestitelja bilo je posljednjih godina nekoliko puta u Pragu, koji je svaki put sve ljep{i i ure|eniji. Zato ne za~u|uje da ga posje}uje tako mno- go turista i da ga razni organizatori rado odabiru za skupove ili konferencije. Stoga smo s rado{}u oti{li potkraj svibnja 2007. na zajedni~ku konferenciju koju su tvrtke DuPont i Engel odr`ale za stru~ne novinare prije izlo`be K’07 u Düsseldorfu. Konferencija je u potpunosti opravdala slo- gan ovogodi{nje izlo`be: Pretvori inovaciju u biznis. Op}i dojmovi s konferencija za novinare Za svakodnevicu su uvijek najzanimljivija tehni~ka rje{enja. Usprkos ~injenici da je jednom izumljene proizvode i proizvodne postupke mogu}e samo inovirati, prikaz mnogobrojnih inovacija koje su predstavile tvrtke DuPont i Engel prelazi mogu}nosti ovog ~asopisa. Zato }e biti spomenute samo najva`nije pojedinosti o njihovim najnovijim inovacijama. Prvi govornik na konferenciji za novinare DuPonta bio je Timothy P. McCann, pot- predsjednik za prodaju i marketing kon- strukcijskih polimera. ^ini se va`nim pre- nijeti njegovu uvodnu re~enicu. @elim vam se obratiti univerzalnim jezikom znanosti i inovacija te, {to je jo{ va`nije, stavljanjem znanosti i inovacija u stvaranje odr`ivih rje{enja nu`nih za bolji, sigurniji i zdraviji `ivot sviju. Op}i podatci o Du Pontu T. P. McCann upoznao je nazo~ne s op}im podatcima o kompaniji koja je javnosti ipak mo`da najpoznatija po svom starijem proizvodu, popularnom najlonu (polia- midu). Tvrtka DuPont ostvarila je u 2006. prihod od oko 30 milijardi USD. On je DuPont ozna~io kao znanstvenu kompaniju ~iji su napori usmjereni prema svakodnev- nim proizvodima za bolju osobnu za{titu, sigurniju gradnju i vozila. DuPont radi na razvoju lak{ih i efikasnijih vozila, gra|evina koje su energijski djelotvornije, boljih televi- zijskih i ra~unalnih zaslon

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments