Urednici dolaze i prolaze, Napredak opstaje

Affordable Access

Urednici dolaze i prolaze, Napredak opstaje

Authors
Publisher
Croatian Pedagogical-Literary Society and Faculty of philosophy studies Split; [email protected]

Abstract

Napredak1.09nov9 5 ÿ Uvodnik Urednici dolaze i prolaze, Napredak opstaje ÒRijetko se dogaða i u veæim i naprednijim zemljama, negoli je na„a Hrvatska, da jedan list izlazi pedeset godina bez prekidanja. To je pogotovo rijetkost kod struŁ- nih, naroŁito pedago„kih listova. Upravo zato mo¾e se na„ hrvatski narod i nje- govo napredno puŁko uŁiteljstvo s pravom ponositi, „to hrvatski pedago„ki list ÔNapredakÕ prvoga listopada ove godine zavr„uje prvu svoju pedesetogodi„njicu.Ó Ñ pisao je to Josip KlobuŁar, tzv. Òpravi Łlan Hrv. pedago„ko-knji¾evnoga zboraÓ godine 1909. prikazujuæi povijest i sadr¾aj prvih pedeset godina Napretka. U me- ðuvremenu je pro„lo jo„ Ñ sto godina! Stvarno sto; ne ono kao kad ka¾emo Òsjednica nam je trajala sto godinaÓ zato jer je bila nedovoljno pripremljena i dovoljno dosadna. Dakle, stvarno sto, pa s tih jo„ prvih pedeset Ñ evo nas i sa stopedesetim roðendanom! Stopedeset godina neprekinutog rada Ñ pisanja i ureðivanja ovog Łasopisa Òza uŁitelje, odgojitelje i sve prijatelje mlade¾iÓ. Pokre- nuli su ga uŁitelji tada Òuzorne glavne uŁioneÓ u Zagrebu (gornjogradska djeŁaŁka „kola) Ferdo Mlinariæ, Ferdo Vuksanoviæ, Vjenceslav Marik i vjerouŁitelj Stjepan Novotny (Òsama dobrota, a osim toga bistar um i Łelik znaŁajÓ) koji mu bija„e i prvim urednikom sve do godine 1866. kada ga je naslijedio Skender Fabkoviæ. Kroz povijest su se na uredniŁkom mjestu nizala imena istaknutih pedagoga svoga (na„ega) doba: Stjepan BasariŁek, Davorin Trstenjak, Sigismund ¨ajkovac, Stje- pan Pataki, Josip Demarin, Vladimir Petz, Dragutin Frankoviæ, Vladimir Poljak, Marijan Koletiæ, Valentin Pu¾evski, Milivoj Gabelica, Josip Pivac, Nik„a Nikola 'oljan, Vladimir Juriæ, Vlatko Previ„iæ, Dubravka Male„, Josip Markovac... Svako vrijeme nosilo je svoje breme: obiŁno financijske i koncepcijske probleme. Nereal- no bi bilo oŁekivati da ih u buduænosti vi„e neæe biti, ali vrlo smo realni u oŁekiva- njima kako æe ih Napredak i dalje uspje„no savlaðivati. Sva Łetiri ovogodi„nja broja bit æe u zna

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments